Tha sinn rud beag eadar-dhealaichte

Bheir Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean cothrom dhut rudeigin eadar-dhealaichte a dhèanamh, rudeigin sònraichte.

Bidh sinn a’ tabhann farsaingeachd mhòr de chùrsaichean, agus tòrr dhiubh a’ gabhail a' chothruim air àrainneachd, cruth-tìre agus cultar sònraichte na sgìre.

...ach 's toigh leis na h-oileanaich againn sin.

Read about the scholarship fund

Chuir sinn iomairt air bhog o chionn ghoirid gus airgead a thogail airson Maoin Sgoilearachd an oilthigh. Rinn an sgoilearachd a fhuair mise diofar mòr dhomh am-bliadhna. Leig e leam faighinn seachad air cuid de na bacaidhean ionmhasail a th’ aig a h-uile oileanach. Hannah Barbour, Tosgaire Sgoilearachd Innleadaireachd Itealain

Tha eòlas ro-fharsaing aig na h-òraidichean air na cuspairean aca agus bidh iad daonnan toilichte ùine a chur seachad a' cuideachadh le oileanaich. Leis a' ghnàths shocrach chàirdeil a th’againn cuiridh an t-oileanach agus an t-òraidiche eòlas ceart air a chèile. Adam Mathers, BA ann an Rannsachadh Cultar na h-Alba

A bhith a' cladhach làraichean air leth cudromach o Linn Ùr na Cloiche aig Ness of Brodgar agus a bhith a’ streap gu mullach Brough of Deerness a h-uile latha gus an leigeamaid ris barrachd de bhaile o aois nan Lochlannach; sin dìreach dà rud a mhaireas buan nam chuimhne de bhith a’ dèanamh Arc-eòlas aig an oilthigh. Ally Keir, PhD agus MSc ann an Rannsachadh Arc-eòlais

Lorg an cùrsa a tha foirfe dhut fhèin

Dèan ionnsachadh speisealaichte air aon de na h-àrainnean againn.

Bidh sinn a’ tabhann dhut taghadh de bhith ag ionnsachadh aig aon de na 13 de cholaistean agus ionadan rannsachaidh againn, còrr is 70 ionad ionnsachaidh ionadail no air-loidhne à àite sam bith.

Ionnsaich air-loidhne à àite sam bith

Tha cuid de na teicneòlasan ionnsachaidh air-loidhne as fheàrr aig an oilthigh, agus mar sin faodaidh tu mòran de na cùrsaichean againn a dhèanamh bhon taigh no bho d’ obair, ge be càite am bi thu san t-saoghal.

Video-Conferencing used during a lecture for teaching

Feuch an coilion thu rudeigin mòr

Leis na dlùth-cheanglaichean a th’ againn ri gnothachasan ionadail thèid do chuideachadh a bhith a' faighinn a-steach don ghnìomhachas air a bheil thu dìoghrasach. Bidh sinn a' co-oibreachadh gu dlùth le fastaichean (Scottish and Southern Energy agus NHS na h-Alba nam measg) gus cùrsaichean a chruthachadh a dh'fhàgas gun e soirbheachadh a bhios romhad san àm ri teachd.

Feuch dè na cothroman a th’ againn dhut