Cuir fios thugainn

Am putan dearg

Ma bhios ceist agad mu na cùrsaichean againn no mu thaobh eile de dh’Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, faodaidh gum faigh thu am fiosrachadh a tha thu ag iarraidh ann an aon de na h-earrannan a leanas, fiosrachadh chùrsaichean, cìsean agus maoineachadh, taic oileanach, saorsa fiosrachaidh

Nach urrainn dhut na tha thu ag iarraidh a lorg? Cleachd fear de na foirmichean a leanas gus fios a chur thugainn

 

Na meadhanan sòisealta

Faigh lorg oirnn air na meadhanan sòisealta:

Like the University of the Highlands and Islands on Facebook Follow @ThinkUHI on Twitter Subscribe to the ThinkUHI Youtube channel Browse through UHI photos on Flickr Follow the University of the Highlands and Islands on LinkedIn

A’ lorg fiosrachadh ionadail?

Mar oilthigh amalaichte a’ gabhail a-steach foghlam adhartach is àrd-ìre, tha 13 com-pàirtichean againn. Airson fiosrachadh ionadail mu na com-pàirtichean againn, faodaidh tu fios a chur thuca gu dìreach:

Com-pàirticheOifis ChlàraichteÀireamh Fònpost-d
Colaiste Earra-Ghàidheil UHI Bàgh an Iar, Dùn Omhainn, Earra-Ghàidheil, PA23 7HP +44 (0)845 230 9969 info@argyllcollege.ac.uk
Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI Àrd-shràid, Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois IV15 9HA +44 (0)1349 780 000 htc@uhi.ac.uk
Colaiste Inbhir Nis UHI 1 Làrach Inbhir Nis, Inbhir Nis,
IV2 5NA
+44 (0)1463 273 000
Colaisde a’ Chaisteil UHI Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais
HS2 0XR
+44 (0)1851 770 000 adminle@uhi.ac.uk
Colaiste Mhoireibh UHI Sràid Mhoireibh, Eilginn, Siorrachd Mhoireibh
IV30 1JJ
+44 (0)1343 576 000 MC.Registry.Moray@uhi.ac.uk
Ionad Mara NAFC UHI Port Artair, Sgalabhagh, Sealtainn
ZE1 0UN
+44 (0)1595 772 000 nainfo@uhi.ac.uk
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI Rathad Ormlie, Inbhir Theòrsa, Gallaibh
KW14 7EE
+44 (0)1847 889 000 nhcinfo@uhi.ac.uk
Colaiste Arcaibh UHI Rathad an Ear, Baile na h-Eaglais, Arcaibh
KW15 1LX
+44 (0)1856 569 000 orkney.college@uhi.ac.uk
Colaiste Pheairt UHI Rathad Chraoibh, Peairt PH1 2NX +44 (0)845 270 1177 pc.enquiries.perth@uhi.ac.uk
Sabhal Mòr Ostaig UHI Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ +44 (0)1471 888 000 fios@smo.uhi.ac.uk
Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI An t-Òban, Earra-Ghàidheil PA37 1QA +44 (0)1631 559 000 info@sams.ac.uk
Colaiste Shealtainn UHI Gremista, Lerwick, Sealtainn ZE1 0PX +44 (0)1595 771 000 shetland.college@uhi.ac.uk
Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI Slighe MhicIlleMhicheil, An Gearasdan, PH33 6FF +44 (0)1397 874 000 info.whc@uhi.ac.uk

 

A’ lorg Oifis Chlàraichte an oilthigh?

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
12b Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: +44 (0) 1463 279000
Typetalk: +44 (0) 1463 279180