DachaighMu

Mu

Oilthigh eadar-dhealaichte

Chan e oilthigh traidiseanta a th’ annainn. Tha sinn eadar-dhealaichte. Tha sinn nar pàirt de shìol ùr de stèidheachdan treas ìre, gun ar leithid a bhith ann an Alba is gun ach beagan ann san Roinn Eòrpa.

Stèidhte air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan, tha an com-pàirteachas sònraichte againn de 13 colaistean agus ionadan rannsachaidh neo-eisimeileach stèidhte gu h-ionadal agus freumhaichte ann an coimhearsnachdan, le buaidh nàiseanta agus eadar-nàiseanta, mar phàirt de structar oilthigh sgìreil.

Tha ar cliù eadar-nàiseanta air a thogail air an dòigh ùr-ghnàthach anns am bi sinn a’ dol an sàs ann an ionnsachadh agus ar rannsachadh agus ar curraicealam sònraichte a shaibhrichear le daoine, àrainneachd nàdarra, eaconamaidh agus cultar ar sgìre agus a coimhearsnachdan.

Tha 40,000 oileanach aig cridhe is cuislean ar com-pàirteachas oilthighe agus is ann mar a shoirbhicheas iadson a bu chòir dhuinn a bhith air ar tomhas. Tha am portfòilio curraicealach againn, thairis air foghlam adhartach is àrd-ìre, air a dhealbhachadh a choinneachadh ri feumalachdan ionadail is sgìreil, an-dràsta agus san àm ri teachd, agus a tharraing oileanaich don Ghàidhealtachd is na h-Eileanan.