Àrd-mhanaidsearan

’S ann air a’ phrionnsapal agus iar-sheansalair, an rùnaire agus luchd-obrach co-cheangailte a tha an t-uallach airson nan obraichean uile aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a bharrachd air dàimhean ris na colaistean agus ionadan rannsachaidh com-pàirteach againn air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

 

Tha prionnsapal no stiùiriche air gach colaiste agus ionad rannsachaidh com-pàirteach againn a tha cunntachail do bhòrd no bhòrd stiùiridh fa leth.

 

  • An t-Oll Brian Boag, Stiùiriche Lìonra Chuspair Daonnachdan, Foghlam is Gàidhlig agus Deadhan Eadar-amail Ealain, Daonnachdan is Gnothachais
  • An t-Oll Gary Caimbeul, Deadhan Saidheans, Slàinte is Innleadaireachd agus Iar-Phrionnsapal airson Leasachadh a’ Churraicealaim
  • Mìcheal Rayner, Deadhan Rannsachaidh
  • An t-Oll Iain Moireasdan, Deadhan nan Oileanach
  • Rhiannon Tinsley, Neach-clàraidh Acadaimigeach

  • Iain Maher, Stiùiriche Seirbheisean Ionnsachaidh agus Fiosrachaidh an Gnìomh
  • Gary I Caimbeul, Stiùiriche Prìomh Chunntasan
  • Linda Stiùbhart, Stiùiriche Leasachadh Eòrpach
  • Gavin Dòmhnallach, Stiùiriche Saoghal UHI