An-t-Àrd-Ollamh Stuart Gibb

Iar-Phrionnsapal (com-pàirteachadh eadar-nàiseanta agus a-muigh)

Tha an t-Àrd Ollamh Stuart Gibb a 'cur a dhreuchd leth-ùine iar-phrionnsapal le a dhreuchd mar stiùiriche Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd aig Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI. Tha esan air ceann leasachadh is cur-an-gnìomh ro-innleachd eadar-nàiseanta an oilthigh, agus e ag obair airson suaicheantachadh an oilthigh a chur am feabhas agus meudachadh a thoirt air an àireimh de dh’oileanaich eadarnàiseanta a thruisear.

Fiosrachadh conaltraidh

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd
Sràid a Chaisteil
Inbhir Theòrsa
KW14 7JD

Fòn: +44 (0)1847 889581

Post-d: stuart.gibb@uhi.ac.uk