Iain Mac a’Mhaoilein

Iar-Phrionnsapal (Co-chòrdachadh ro-innleachdail agus èifeachdach eagrachail)

Tha Iain Mac a’ Mhaoilein a 'cur a dhreuchd leth-ùine mar iar-phrionnsapal le dreuch prionnsapal Colaisde a’ Chaisteil UHI. Bidh esan ag oibreachadh a chomharrachadh raointean anns an gabh pròiseasan cur am feabhas agus anns an gabh seirbheisean is goireasan pàirteachadh air feadh chom-pàirteachas an oilthigh.

Fiosrachadh Conaltraidh

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Colaisde a’ Chaisteil UHI
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS2 0XR

Fòn: +44(0)1851 770225

Postd: iain.macmillan@uhi.ac.uk