Dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachas

Tha dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachais air a stiùireadh leis an Deadhan, An t-Oll Neil Simco.

Bidh an dà dhàmh againn a’ gabhail a-steach a h-uile colaiste agus ionad rannsachaidh agus tha an curraicealam air a chruthachadh agus air a stiùireadh taobh a-staigh lìonraidhean chuspairean.

Is iad seo nan lìonraidhean chuspairean ann an dàmh ealain, daonnachdan agus gnothachas:

  • Gnìomhachasan cruthachail agus cultarach - Stiùiriche Lìonradh Chuspairean: Peter Honeyman
  • Daonnachdan, foghlam agus Gàidhlig - Stiùiriche Lìonra Chuspairean: An t-Oll Brian Boag
  • Gnothachas, manaidsearachd agus cur-seachadan - Stiùiriche Lìonradh Chuspairean: Eòghann MacIlleDhuibh