Albam ùr a’ taisbeanadh tàlantan ciùil nan oileanach

see full size image

Oileanaich Celtic Connections

Tha albam ùr a’ taisbeanadh ceòl oileanaich is alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air fhoillseachadh aig Celtic Connections. Tha ‘The Musicians’ Nest’ (Nead nan Ceòladair) a’ nochdadh thracan bho luchd-ealain a chuir an sgilean an cèill ann an àrainn Bheinn na Fadhla de Cholaisde a’ Chaisteil UHI.
 
Tha e a’ gabhail a-steach fuinn a fhuaireadh bho luchd-ciùil ainmeil leithid James Duncan MacKenzie, pìobaire le Breabach, Seonaidh MacIntyre, cluicheadair ioma-ionnsramaideach bho Trail West agus Robbie Greg, buannaiche Duais Fìdhle Albannach Niall Gow 2017.
 
Chaidh an clàr fhoillseachadh aig cuirm-chiùil Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig fèis Celtic Connections ann an Glaschu air Disathairne 3 Gearran. Chuir Maoin Coimhearsnachd Stòras Uibhist Sealladh na Beinne Mòire taic ri leasachadh an CD a thuilleadh air filmichean goirid a riochdachadh, a tha a’ taisbeanadh Uibhist mar àite tarraingeach airson fuireach ann agus airson ionnsachadh ann. Bha na cliopan gan cluich ann an Talla Rìoghail Ghlaschu aig àm na fèise.
 
Thuirt Anna-Wendy Stevenson, stiùiriche prògram cùrsa ciùil gnìomhach BA (Urram) an oilthighe: “Chuir mòran de na h-ainmean as àirde an-diugh ann an ceòl traidiseanta na h-Alba seachad am bliadhnaichean leasachail a’ gleusadh an ciùird air cùrsaichean ciùil aig Colaisde a’ Chaisteil UHI air eileanan Uibhist. Fhuair iad caraidean, rinn iad cuimhneachain agus dh’ionnsaich iad bho luchd-ciùil brosnachail agus luchd-gleidhidh an traidisein ann an àrainneachd bhòidheach is bheathachail, freumhaichte ann an cultar na Gàidhlig. Tha an clàr seo de 18 tracan a’ taisbeanadh sampall de dh’oileanaich làithreach agus alumni, mòran dhiubh air an cliù fhaotainn mar luchd-ciùil is bhuannaichean duaisean, a’ coileanadh an tàlantan ciùil air àrd-ùrlaran nàiseanta is eadar-nàiseanta, a thuilleadh air an fheadhainn sin a thèid air adhart mar sin san àm ri teachd.”
 
Cheumnaich Julie Fowlis, a bhuannaich mòran duaisean mar sheinneadair agus mar chluicheadair ioma-ionnsramaideach, à Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean  ann an 2011 agus chaidh a h-ainmeachadh mar alumnus na bliadhna ann an 2013. Chuir i fàilte air a’ chlàr, ag ràdh: “An dèidh mo thogail ann an Uibhist ann an coimhearsnachd a tha bogte ann an cultar na Gàidhlig, tha e a’ toirt fìor thlachd dhomh a leithid de luchd-ciùil fhaicinn a’ faighinn a’ chothroim eòlas a chur air an àite mhìorbhaileach seo, air an cuairteachadh le cruth-tìre àlainn agus oidean brosnachail  aig Colaisde a’ Chaisteil ann am Beinn na Fadhla.
 
“Tha Nead nan Ceòladair (Musicians’ Nest) na dheagh eisimpleir den tàlant a chaidh a bhrosnachadh air na cùrsaichean seo-mòran dhiubh air a bhith nan lùchd-ciùil le deagh aithneachadh agus a deanamh math dhaibh fhèin, agus mar neach-ciùil, tha mi a-nis air mòran de na luchd-ciùil seo fhaicinn air an àrd-ùrlar.”
 
Tha Nead nan Ceòladair (Musicians’ Nest) ri fhaotainn air Amazon a thuilleadh air bùithtean chlàran sònraichte eile. Faodaidh sibh tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn mu na cùrsaichean ciùil air an tairgsinn ann am Beinn na Fadhla agus mu chom-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig www.uhi.ac.uk