Gàidhlig agus na Meadhanan BA (le Urram)

UCAS code QP53
Information line 01463 279190

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Nam bu mhiann leat a bhith ag obair sna meadhanan Gàidhlig, bheir an cùrsa ceum ùr-ghnàthach is adhartach seo ann an Gàidhlig agus na Meadhanan cothrom air leth dhut fhaighinn a-steach don ghnìomhachas bheothail agus inntinneach seo.

Aon uair ’s gum bi thu fileanta sa Ghàidhlig, ionnsachaidh tu mar a chuireas tu na sgilean cànain agad gu feum ann am farsaingeachd de mhodalan brosnachail agus ùr-nodha a bhuineas ri obair sna meadhanan. Tha na h-eileamaidean seo stèidhte air teòraidh sa mhòr-chuid agus iad air an dealbhachadh gus do dhèanamh mothachail air na suidheachaidhean cultarach, sòisealta, poilitigeach agus teicneolach anns a bheil na meadhanan ag obair, le fòcas shònraichte air craoladh, an t-eadar-lìon agus film.

A’ cleachdadh teicneòlas didseatach adhartach, gabhaidh tu pròiseact practaigeach os làimh, a’ leigeil leat na sgilean teòraidh agad a chur gu feum agus eòlas nas fharsainge agus na fhreagarraiche fhaighinn.

Feartan sònraichte

 • Is e cùrsa tro mheadhan na Gàidhlig a tha seo, a’ toirt dhut cothrom fileantas fhaighinn sa chànan
 • Gheibh thu taic bhon ghnìomhachas craolaidh
 • Goireasan teicnigeach air leth aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach
 • Greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean sa chiad bhliadhna
 • Is urrainn dhut ionnsachadh làn-ùine no pàirt-ùine a rèir an t-suidheachaidh agad fhèin

Feumalachdan inntrigidh

 • 3 teisteanasan àrd-ìre aig ìre BBC no nas àirde. Bhiodh e na b’fheàrr nam biodh Gàidhlig nam measg NO
 • 2 A level aig ìre BC no nas àirde
 • Bidh agad ri tighinn gu agallamh a dhearbhadh gu bheil comas agad sa chànan
 • Cuirear fàilte air iarrtasan bho thagraichean aig nach eil na teisteanasan coitcheann

Slighean inntrigidh

Year 1 - CertHE

Taghadh CertHE a dhèanamh ann an aon de na leanas:

 • An Cùrsa Comais no
 • Gàidhlig agus Conaltradh
 • Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh

Year 2 - DipHE

 • Na Meadhanan ann an Alba
 • Aithriseachd Làitheil
 • A’ sgrìobhadh airson rèidio is telebhisein
 • Alba ann am Filmichean

Year 3 - BA

 • Sgrìobhadh Cruthachail
 • Riochdachadh Telebhisein
 • Riochdachadh Rèidio

Year 4 - BA (Hons)

 • Tràchdas
 • Na meadhanan ann an Èirinn
 • Riochdachadh rèidio

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi?

 • Làn-ùine

Ionnsachaidh tu tro òraidean aghaidh-ri-aghaidh, clasaichean agus obair phractaigeach aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach


Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


Làn-ùine: 4 bliadhna @ 40 uairean gach seachdain

Tha an àireamh de dh’uairean gach seachdain a’ ciallachadh na h-àireimh iomlan de dh’uairean a bu chòir dhut cuir seachad air a’ chùrsa, a’ gabhail a-steach ùine a chuireas tu seachad ann an òraidean agus an ùine agad fhèin a chuireas tu seachad air obair agus rannsachadh fa leth.


Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Ceann-latha tòiseachaidh

An t-Sultain 

Fees

Do dh’oileanaich air còmhnaidh ann an Alba no anns an Aonadh Eòrpach/EEA (taobh a-muigh an RA) agus aig a bheil seòladh tron teirm ann an Alba, ’s iad seo na cìsean a tha rim pàigheadh:

  2019-202020-21
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £1,820 £1,820
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan as fhiach 20 creideis) gach bliadhna £645 £645
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal de 20 creideis) £215 £215

Oileanaich às a’ chòrr den RA

Do dh’oileanaich air còmhnaidh anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, a’ toirt a-steach Eilean a’ Chaolais agus Eilean Mhanainn) agus aig a bheil seòladh ann an Alba rè na teirm, ’s iad seo na cìsean a tha rim pàigheadh:

  Ìre2019-202020-21
Bliadhna 1 CertHE £9,000 £9,000
Bliadhna 2 DipHE £9,000 £9,000
Bliadhna 3 Ceum £9,000 £9,000
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh

Tha an ceathramh bliadhna an asgaidh do dh’oileanaich làn-ùine a phàigh airson nan trì bliadhnaichean ron sin aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a-mhàin.

Pàirt-ùine (airson gach modal luach 20 creideas) - £1,500

Bu chòir cìsean a phàigheadh ro thoiseach a’ chùrsa gach bliadhna acadaimigeach mur tèid aontachadh air modh eile.

Tha àireamh de roghainnean maoineachaidh rim faotainn do dh’oileanaich an RA agus an AE a chuidicheas tu a bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus cosgaisean bith-beò fhad ’s a bhios tu ag ionnsachadh.

Oileanaich eadar-nàiseanta

Is iad seo na cìsean do dh’oileanaich nach bi gu h-àbhaisteach a’ fuireach anns an RA no anns an Aonadh Eòrpach aig a bheil seòladh ann an Alba tron teirm:

  2019-202020-21
Làn-ùine (modalan luach 120 creideas) gach bliadhna £11,650 £12,000
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna £5,820 £6,000
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £1,940 £2,000

***Chan fhaod oileanaich eadar-nàiseanta le sponsaireachd Tier 4 ionnsachadh pàirt-ùine.

Barrachd fiosrachaidh air cìsean do dh’oileanaich eadar-nàiseanta.

Tha barrantas ri fhaotainn do dh’oileanaich fho-cheuma fhèin-mhaoineachail làn-ùine agus pàirt-ùine eagarach eadar-nàiseanta agus às a’ chòrr den Rìoghachd Aonaichte nach tèid cìsean a chur suas airson ionnsachadh leantainneach is co-dhlùth airson an aon teisteanais, suas ris a’ chrìch-ùine bhun-tomhasaich a cheadaichear airson an teisteanais dom buin a’ chùis.

Maoineachadh

Dh'fhaodar sgoilearachadan agus taic airgid eile a bhith ri fhaotainn.  Cuir fios chun na colaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

Aon uair ’s gun coilion thu a’ chùrsa BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus na Meadhanan, faodaidh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Telebhisean
 • Rèidio
 • Na meadhanan clò
 • Rannsachadh nam meadhanan

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Gàidhlig agus na Meadhanan BA (le Urram)

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2020

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.