Home Healthy happy you! Events @ SMO UHI

Events @ SMO UHI

Local events

SMO UHI

DSCF9840.JPGTron t-seachdain 17-21 Gearran, bidh an seòmar-bìdh a’ brosnachadh oileanaich, luchd-obrach is luchd-tadhail gus caochladh de bhiadh fallain a bhios ri fhaighinn a ghabhail aig bracaist, lòn is dìnneir.  Bidh greimichean-bìdh fallain gan tabhainn a leithid measan is glasraich amh, tì mheasan, ‘smoothies’, cnòthan is mar sin air adhart.

Diciadain 19mh san Atrium aig Àrainn Chaluim Chille:

Fad an latha, bidh bùird fiosrachaidh ann gus aire a thogail air slàinte san fharsaingeachd  - ithe fallain, eacarsaich, ìrean sàbhailte de dheoch làidir agus slàinte inntinn, nam measg fiosrachadh bho ‘seall orm’ is ‘breathing space’.

DSCF9841.JPGEadar 2.30-4.30f bidh caochladh dheochan is greimichean bìdh rim faighinn saor an asgaidh.

Thèid a’ cho-fharpais sgrìobhaidh a chur a’ dol feasgar .  Bidh i fosgailte do dh’oileanaich is luchd-obrach agus tha cothrom aca sgrìobhadh air slàinte inntinn fon tiotal ‘Sona slàn thùs’ . Faodaidh iad rosg, bàrdachd no aiste a sgrìobhadh.

 

 

DSCF9843.JPGThroughout the week 17- 21 February the canteen will encourage students, staff and visitors to choose a variety of healthy options which will be available at breakfast, lunch and dinner.  Healthy snacks will be offered  including raw fruit and vegetables, fruit teas, smoothies, nuts and raisins, muesli and healthy bars.

On Wednesday 19th In the Atrium at Àrainn Chaluim Chille:

DSCF9849.JPGAll day there will be information tables raising awareness about  health generally  - healthy eating, exercise, safe levels of alcohol, and mental health including information from ‘see me’, and breathing space.

From 2.30-4.30pm a variety of healthy drinks and snacks will be available free of charge.

During the afternoon the annual Gaelic Writing Competition will be launched.  It will be open to students and staff and they are invited to write about mental health under the ‘Happy Healthy You’ title in prose, poetry or essay form.