Gaelic -

Venue: Sabhal Mòr Ostaig UHI, Sleat, Isle of Skye, IV44 8RQ

Time: from 10:00 AM to 4:30 PM

Students in library at Sabhal Mòr Ostaig UHI

Latha Fosgailte - An t-Eilean Sgitheanach / Isle of Skye

Tha sinn a' cur fàilte bhlàth ron a h-uile duine aig a bheil ùidh anns na cùrsaichean ceuma Gàidhlig againn aig ar Latha Fosgailte san Eilean Sgitheanach.

Gheibh sibh blasad de chlasaichean, taisbeanaidhean le stiùirichean cùrsa, cuairt mun làraich agus cothrom coinneachadh ri luchd obrach, oileanaich agus Alumni an t-Sabhail.

Airson tiocaidean, clàraich an-seo: http://bit.ly/LathaFosgailte . 

 

Sabhal Mòr Ostaig UHI welcomes anyone with an interest in our full-time courses to our Open Day on the Isle of Skye. 

On the day you’ll get the chance to attend taster classes, presentations from course leaders, tour of the college and accommodation and the opportunity to meet staff, students and alumni.)

For tickets, please register

The college’s doors are open all the year round and so, if you can’t make this date please send a email to margaideachd@uhi.ac.uk.

Contact Megan NicGill-Fhaolain or 01471 888 000

See the full Open Day listing.