Latha Fosgailte | Campus Open Day – Sabhal Mòr Ostaig -

Venue: Sabhal Mòr Ostaig Sleat Isle of Skye IV44 8RQ

Time: from 10:00 AM to 4:00 PM

Fifty years of Sabhal Mòr Ostaig

Thig còmhla rinn Diardaoin, 23 Màrt gus sùil a ghabhail air an làraich againn agus bruidhinn ri luchd-teagaisg agus oileanaich mu bheatha aig Sabhal Mòr Ostaig!

Anns a' mhadainn, bidh cuairt den làraich againn ann (le farpais bheag agus duais às a dhèidh!), far am faic thu na seòmraichean-teagaisg agus na tallaichean againn, a bharrachd air na h-àitichean-fuirich a tha ri fhaotainn.

Feasgar, bidh cothroman còmhraidh ann an dà chuid le luchd-teagaisg nan cùrsaichean againn agus le oileanaich a tha ag ionnsachadh air an làraich an-dràsta.

Gheibh thu cuideachd cothrom tadhal air clas annais-làimhe, far an cluinn thu na h-oileanaich tàlantach air a' chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta is iad a' seinn 's a' cluich nan ionnsramaidean!

Join us on Thursday, 23 March to have a look around our campus and chat with staff and students about what life is like studying at Sabhal Mòr Ostaig!

In the morning, there will be a tour of our campus (including a quiz and prizes!), where you'll get to see our classrooms and lecture halls, as well as the accommodation facilities we have available.

In the afternoon, you'll get the chance to have a chat with the teaching staff of all our courses and some of the students who are currently studying with us.

You'll also have a chance to sit in on one of the practical classes for the BA (Hons) Gaelic and Traditional Music course and hear the incredible musical talent of our students for yourself!

If you have any questions about this event, please get in touch with us at margaideachd@smo.uhi.ac.uk.

Contact Margaideachd Marketing or 01471 888000

Further information on Latha Fosgailte | Campus Open Day – Sabhal Mòr Ostaig

Privacy

Please read our policy on how we treat any personal information collected in relation to our events:
Data Protection Statement for Events

See the full Open Day listing.