Where your future means more 

Far a bheil ionnsachadh a' ciallachadh barrachd

www.uhi.ac.uk/alumni

Sending you, and those closest to you, the very best wishes for the festive season. We hope that you are well, staying safe and wrapped up warm!

With all that is going on in our world right now, we know the year ahead will be challenging for many. Instead of sending Christmas cards this year, we will be donating to the UHI Emergency Study Fund, to provide our students with breakfasts and hot lunches, and any other vital funding support they need.

We really value all our alumni and hope that you will continue to connect with us and let us know how you are getting on. Please share your stories with us, so that we can share them to inspire our current and future students! And if you have any questions, suggestions or ideas, please just get​ in touch.

Wherever you are in the world, we hope that you have fun this festive season, and have a wonderful 2023 when it comes!

With best wishes from the advancement and alumni engagement team. 

Alison, Denise, Ellen, Sìne & Sophie 

2022 UHI Alumni Award
Jessica Giannotti

We're delighted to announce Jessica Giannotti as our alumni award winner this year! After graduating with a BSc in marine science from the Scottish Association for Marine Science (SAMS), Venezuelan-born Jessica Giannotti was inspired to found her own company after noticing the comparative absence of marine-based designs in contemporary fashion accessories. Crùbag, which means ‘crab’ in Gaelic, was founded in 2013 and creates sustainable fashion accessories which use patterns and imagery to make marine science more accessible to the public.

And the winners are...

Congratulations to our three 2022 graduates who all won a £100 voucher for a store of their choice!

> Rebecca MacLeod, BA Creative Writing in the Highlands and Islands, UHI North Highland

 > Elouise Spooner, BA (Hons) Fine Art, UHI Shetland

> Zachary Scott, MA Music and the Environment, UHI Outer Hebrides

Look out for more alumni competitions in the new year!

Sophie chòir,

Agus sinn a’ fàgail beannachd agaibh airson bliadhna eile, bu mhath leinn deagh dhùrachdan airson seusan nan saor-làithean a chur thugaibh fhèin, agus chun nan càirdean agaibh. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh gu math, agus a’ cumail sàbhailte is blàth!

Leis a h-uile càil a tha a’ dol san t-saoghal againn an-dràsta, tha fios againn gum bi a’ bhliadhna a tha romhainn dùbhlanach do dh’iomadh duine. An àite a bhith a’ cur chairtean Nollaige am-bliadhna, bidh sinn a’ toirt seachad tabhartas do Mhaoin Ionnsachaidh Èiginn UHI, gus bracaistean is dìnnearan teth a thoirt do na h-oileanaich againn, agus taic maoineachaidh deatamach sam bith eile a dh’fheumas iad.

Tha sinn a’ cur luach mòr air ar n-alumni gu lèir agus tha sinn an dòchas gun cùm sibh an conaltradh rinn fhathast agus gun toir sibh fios dhuinn mar a tha a’ dol leibh. Feuchaibh an innis sibh ur naidheachd dhuinn, gus an urrainn dhuinn a pàirteachadh mar bhrosnachadh do na h-oileanaich a tha agus a bhitheas againn! Agus ma tha ceistean, molaidhean no beachdan agaibh, nach cuir sibh ​fios thugainn.

Ge bith càite a bheil sibh san t-saoghal, tha sinn an dòchas gum bi spòrs agaibh air an t-seusan shaor-làithean seo, agus gum bi bliadhna sgoinneil agaibh ann an 2023 nuair a thig i!

Le deagh dhùrachdan bhon sgioba adhartais agus conaltraidh ris na h-alumni.

Alison, Denise, Ellen, Sìne & Sophie 

Duais Alumni UHI 2022 - Jessica Giannotti

Tha sinn air leth toilichte Jessica Giannotti ainmeachadh mar bhuannaiche duais nan alumni againn am-bliadhna! Às deidh dhi ceumnachadh le BSc ann an saidheans mara bho Chomann Saidheans Mara na h-Alba (SAMS), bha Jessica Giannotti, a rugadh ann am Bhenesuela, air a deachdadh gus a companaidh fhèin a stèidheachadh nuair a mhothaich i cho gann is a bha dealbhachdan a bhuineadh ris a’ mhuir an coimeas ri feadhainn eile ann am badan-taice fasain an latha an-diugh. Chaidh Crùbag a stèidheachadh ann an 2013 agus tha e a’ cruthachadh bhadan-taice fasain seasmhach a chleachdas pàtrain agus ìomhaighean gus saidheans mara a dhèanamh nas ruigsinniche don phoball.

Agus is iad na buannaichean...

Meal an naidheachd air na triùir cheumnaichean 2022 againn a choisinn eàrlas £100 airson bùth den roghainn aca!

> Rebecca NicLeòid, BA Sgrìobhadh Cruthachail sa Ghaidhealtachd is na h-Eileanan, UHI Gàidhealtachd a Tuath
> Elouise Spooner, BA (le Urram) Ealain Fhìnealta, UHI Sealtainn
> Zachary Scott, MA Ceòl agus an Àrainneachd, UHI Innse Gall

Cùm sùil a-mach airson barrachd fharpaisean alumni sa bhliadhna ùr!

Your privacy is important to us

The university is committed to protecting your personal information in accordance with the laws concerning data protection and personal information.

This privacy notice explains how your personal information is processed and used by the university.

You can unsubscribe at any time. By clicking on the link below, you will unsubscribe from ALL emails from UHI.  If you would rather let us know your communication preferences, please email us at alumni@uhi.ac.u​k

Tha ur prìobhaideachd cudromach dhuinn

Tha an t-oilthigh dealasach a bhith a’ dìon an fhiosrachaidh phearsanta agaibh a rèir nan laghan a thaobh dìon dàta agus fiosrachadh pearsanta.

Tha am brath prìobhaideachd seo a’ mìneachadh mar a thèid am fiosrachadh pearsanta agaibh a làimhseachadh is uisneachadh leis an oilthigh.

Faodaidh tu dì-chlàradh aig àm sam bith. Le bhith a’ briogadh air a’ cheangal gu h-ìosal, fàgaidh tu di-chlàradh bho GACH post-d bho UHI. Nam b’ fheàrr leat na dòighean conaltraidh agad innse dhuinn, cuir thu post-d thugainn aig alumni@uhi.ac.u​k.

UHI

Ness Walk, Inverness, IV3 5SQ