Alumnus na Bliadhna

Is e a th’ ann an duais Alumnus na Bliadhna urram bliadhnail a chomharraicheas soirbheachadh is euchdan nan alumni againn. Thèid a buileachadh airson euchdan sna h-ealain, na saidheansan, spòrs, agus ann an gnothachas no sa bheatha phoblach no acadaimigeach.

Tha tagraidhean a-nis dùinte airson duais Alumnus na Bliadhna 2019.

Mu tha ceist sam bith agad, cur post-d gu alumni@uhi.ac.uk