Cuiribh fios ar n-ionnsaigh

susbaint

Cuimhnichibh, mas e ur toil e, gu bheil an sgioba againn ag obair air astar mar thoradh air stiùireadh riaghaltas na RA a thaobh an taomaidh de CHOVID-19. Gu cinnteach, tha sinn fhathast ri làimh gus an cuidich sinn leis na ceistean agaibh. Taing dhuibh airson ur foighidinn is ur taice.

Bhitheamaid anabarrach toilichte ur naidheachd a chluinntinn agus bu toil leinn gu sònraichte fhios a bhith againn dè bha sibh ris on a cheumnaich sibh! Faodaidh sibh am foirm ùrachadh fiosrachaidh a lìonadh, no fios a chur ma tha ceistean, tairgsean no smaoineasan sam bith agaibh:

Dàimhean ri Alumni
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh, Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

alumni@uhi.ac.uk

Alison Wilson
Ceannard Leasachaidh
+44(0)1463 279423
alison.wilson@uhi.ac.uk
Twitter icon

Sophie Chisholm
Oifigear Leasachaidh
+44(0)1463 279261
sophie.chisholm@uhi.ac.uk

Denise Dean
Neach-taice Leasachaidh
denise.dean@uhi.ac.uk
+44(0)1463 279262