Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI

Tha Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI air a suidheachadh am meadhan baile margaidh piseachail Inbhir Pheofharain ann an Siorrachd Rois, neadaichte eadar Beinn Uais agus Caolas Chrombaigh. Leis gur e àrainn bheag a th’ againn, bidh an luchd-obrach is na h-oileanaich againn a’ fàs gu math eòlach air chèile, rud a dh’fhàgas gu bheil gnàths teaghlachail agus àrainneachd ionnsachaidh thaiceil ann.

Tha sinn a’ speisealachadh ann

a bhith a’ toirt chothroman a bhith a’ stuidearachd a’ chreidimh Chrìostaidh ann an co-theacs Ath-leasaichte, soisgeulach, neo-bhuidheannach.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste Dhiadhachd na Gàidhealtachd UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

  • Mark Boag
  • Beth Fraser
  • Mike Robertson