Colaiste Earra-Ghàidheil UHI

Tha Colaiste Earra-Ghàidheil UHI air a suidheachadh air feadh tìr-mòr agus eileanan Earra-Ghàidheil, sgìre anns a bheil bòidhchead nàdarra sònraichte le eadar-dhealachaidhean mòra eadar na diofar phàirtean dhith, agus dlùth cheanglaichean aice ris an dà chuid a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan agus meadhan na h-Alba.

Tha na 10 ionadan againn, aig a bheil goireasan air leth, a’ solar chothroman ionnsachaidh :

bho na bailtean nas motha mar a th' ann am Baile Eilidh, Dùn Omhainn, an t-Òban, Ceann Loch Gilb, Ceann Loch Chill Chiarain agus Baile Bhòid chun nan coimhearsnachdan nas lugha sa Chàrn Dhubh, Ìle, Mhuile agus Thiriodh.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste Earra-Ghàidheil UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh