Comhairleachadh air-loidhne

susbaint

Is e meanglan fàsmhor de shlànachadh-inntinn a th’ ann an comhairleachadh air-loidhne, is bheir e cothrom dhut taic chomhairleachaidh fhaotainn aig àm agus ann an àite a bhios freagarrach dhut fhèin. Is ann air an eadar-lìon a bhios e a’ tachairt, is gabhaidh e dèanamh tro phuist-d (gun a bhith mar aon) no tro theachdaireachdan sa bhad (mar aon) le Skype. Tha e tèarainte, dìomhair, is bidh e a’ tachairt ann an àrainneachd a bhios sàbhailte, cùramach, anns nach toirear breith no diùlt.

Am measg nan cùisean a ghabhas cuideachadh tro chomhairleachadh air-loidhne tha na leanas:

 • Duine a bhith ag iarraidh atharrachadh
 • Droch dhìol: aigneach, corporra, no gnèitheasach – an-dràsta no san àm a dh’fhalbh
 • Imcheist
 • Bròn is call
 • Burraidheachd
 • Dubh-aigne
 • Faireachdainnean trioblaideach mar a tha fearg, farmad, eudach is nàire
 • Dàimhean
 • Fèin-mheas agus/no misneach
 • Gnè is gnèitheachd
 • Ro-uallach
 • Cùisean eile a bhuineas ris an obair ionnsachaidh no a’ bheatha phearsanta agad

Tha e feumail……

 • mas toigh leat do smuaintean a chur an cèill ann an sgrìobhadh tro theacsa is coimpiutair
 • mas fheàrr leat ùine a ghabhail gus am beachdaich thu air na tha thu ag iarraidh ràdh agus gus an leugh thu a-rithist an conaltradh a bh’ ann
 • mura tèid agad air dol chun neach-slànachaidh-inntinn airson sheiseanan aghaidh ri aghaidh
 • ma tha thu ag iarraidh an ùine a dh’fheumas duine feitheamh ann an iomadach àite a ghiorrachadh

Tha seirbheis chomhairleachaidh ri faotainn don a h-uile oileanach a tha clàraichte aig com-pàirtichean acadaimigeach air feadh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Gheibh thu cothrom air an t-seirbheis seo le bhith a’ cur an fhiosrachaidh agad a-steach, leis an t-seirbheis-chonaltraidh thèarainte is dhìomhair againn, gu h-ìosal. An dèidh dhut am fiosrachadh conaltraidh agad a chur a-steach, cuiridh neach-comhairleachaidh le teisteanas freagairt thugad taobh a-staigh dà latha-obrach.

Fhuair an luchd-comhairleachaidh againn trèanadh sònraichte a bharrachd ann an comhairleachadh air-loidhne is bidh iad ag obair a rèir bheusan comhairleachaidh proifeiseanta. Tha an t-seirbheis ri faotainn sa Bheurla no sa Ghàidhlig.