Coronavirus (COVID-19)

susbaint

Is e ar prìomhachas àrainneachd ionnsachaidh, rannsachaidh agus obrach shàbhailte a thoirt do na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn air fad, agus aig an aon àm a bhith a’ dìon ar coimhearsnachdan ionadail.

Feumaidh sinn ar pàirt a ghabhail ann a bhith a’ cuingealachadh sgaoileadh air COVID-19 anns na coimhearsnachdan againn agus iarraidh gun lean thu an stiùireadh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba gu dlùth.

Tha sinn a’ leantainn oirnn ag obair le Riaghaltas na h-Alba, SNS agus Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Comann nan Oileanach gus dèanamh cinnteach gu bheil fios aig a h-uile duine mu ar dleastanasan an àm a bhith air an àrainn agus air falbh bhuaipe. Is e aon de neartan chom-pàirteachas ar n-oilthigh na dàimhean a th’ againn ri ar coimhearsnachdan ionadail air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Mhoireibh agus Shiorrachd Pheairt agus tha sinn air leth taingeil dhaibhsan a tha air a bhith a’ gèilleadh ri Stiùireadh Riaghaltas na h-Alba agus a’ dèanamh cinnteach gun cùm iad iad fhèin, an teaghlaichean agus na coimhearsnachdan aca sàbhailte.

Rèiteachaidhean nan àrainnean agus ionnsachadh

Air ùrachadh air 13 Faoilleach

Tha fios againn gum bith dragh ort às dèidh an naidheachd as ùire bho Riaghaltas na h-Alba air mar a bheir seo buaidh air na rèiteachaidhean ionnsachaidh agad.

Mar thoradh air tuilleadh stiùireadh bho Riaghaltas na h-Alba, tha sinn air co-dhùnadh duilich a dhèanamh a ’mhòr-chuid de chlasaichean aghaidh ri aghaidh a chuir dheth air na h-àrainnean againn,agus a ’mhòr-chuid de ghreisean gnìomhachais le cuid eisgeachdan, gu deireadh a’ Ghearrain.

Gheibhear tuilleadh fiosrachadh an seo

Thathar ag iarraidh air oileanaich agus luchd-obrach sùil a chumail air na cunntasan post-d aca, agus a bhith gar leantainn agus na h-àrainn ionadail aca air na meadhanan sòisealta ma tha cunntas agaibh. Gheibh thu ceanglaichean chun a h-uile sianal meadhanan sòisealta aig bonn na duilleag seo. Faodaidh oileanaich cuideachd ceistean a chur chun an sgioba ionadail agaibh no stiùiriche cùrsa airson taic do dh’oileanaich no tron t-seirbheis putain dheirg againn.

Feuchaibh an tadhail sibh air làrach-lìn na h-àrainn buntainnich gus am fiosrachadh agus na naidheachdan as ùire fhaighinn mu rèiteachaidhean ath-fhosglaidh agus an cothrom a th’ ann air goireasan air an àrainn no san togalach ionadail agaibh. Bu chòir do dh’oileanaich altraim agus banais-ghlùine, optomatrachd agus eachdraidh iar-cheumnach leantainn orra a’ cumail sùil air an àite fiosrachaidh roinneil aca.

Feuch gun cuir thu fios gu stiùirichean cùrsa a bheir fios dhut mu ùrachadh sam bith air dòighean lìbhrigidh cùrsa, greisean gnìomhachais agus ullachaidhean deuchainn.

Na dìochuimhnichibh gu bheil na sgiobaidhean taic do dh’oileanaich againn air feadh chom-pàirteachas an oilthigh an seo gus cuideachadh agus gheibhear fiosrachadh mu luchd-conaltraidh ionadail air an duilleig taice againn, no cuiribh fios chun sgioba a’ phutain dheirg.

Tha togalaichean an oilthigh a tha fo riaghladh dìreach aig Slighe Nis, Bryden Lodge, Fairways, An Lòchran agus an t-Ionad Saidheans Slàinte ann an Inbhir Nis an-dràsta dùinte do luchd-tadhail, is gun chead dol a-steach ach aig luchd-obrach agus oileanaich ùghdarraichte a-mhàin. Ma dh’fheumas sibh iarrtas a dhèanamh gus tadhal air na togalaichean sin, cuiribh fios gu math ro làimh gus am faigh sibh stiùireadh.

An urrainn dhomh tagradh a dhèanamh fhathast?

Thathas a’ brosnachadh na feadhna a tha a’ beachdachadh air na roghainnean aca fios a chur dìreach gu aon de na h-àrainnean againn no fios a chur chun an sgioba toirt a-steach