Coronavirus (COVID-19)

susbaint

Is e ar prìomhachas àrainneachd ionnsachaidh, rannsachaidh agus obrach shàbhailte a thoirt do na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn air fad, agus aig an aon àm a bhith a’ dìon ar coimhearsnachdan ionadail.

Tha sinn a’ leantainn oirnn ag obair le Riaghaltas na h-Alba, SNS agus Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Comann nan Oileanach gus dèanamh cinnteach gu bheil fios aig a h-uile duine mu ar dleastanasan an àm a bhith air an àrainn agus air falbh bhuaipe. Is e aon de neartan chom-pàirteachas ar n-oilthigh na dàimhean a th’ againn ri ar coimhearsnachdan ionadail air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Mhoireibh agus Shiorrachd Pheairt agus tha sinn air leth taingeil dhaibhsan a tha air a bhith a’ gèilleadh ri Stiùireadh Riaghaltas na h-Alba agus a’ dèanamh cinnteach gun cùm iad iad fhèin, an teaghlaichean agus na coimhearsnachdan aca sàbhailte.

Ann a bhith a’ cuideachadh le bhith a’ dìon ar coimhearsnachdan, a bharrachd air a bhith a’ leantainn stiùireadh ionadail, tha sinn cuideachd a’ brosnachadh luchd-obrach agus oileanaich gu mòr a bhith a’ cleachdadh aplacaid an-asgaidh Riaghaltas na h-Alba, ‘Protect Scotland’, a tha a-nis ri fhaighinn. Tha pàirt uile-chudromach aig an oilthigh ri a cluich ann a bhith a’ toirt taic do ath-bheothachadh na sgìre againn às deidh galar lèir-sgaoilte COVID-19. Le bhith ag obair còmhla, tro bhith a’ daingneachadh gu diongalta agus a’ cumail ri ceuman is stiùireadh a thaobh slàinte a’ phobaill is sàbhailteachd, is urrainn dhuinn cuideachadh le bhith a’ dìon ar n-oileanaich, ar luchd-obrach agus ar coimhearsnachdan an aghaidh a’ chorona-bhìorais.

Rèiteachaidhean nan àrainnean

Thathar ag iarraidh air oileanaich agus luchd-obrach sùil a chumail air na cunntasan post-d aca, agus a bhith gar leantainn-ne @ThinkUHI agus na h-àrainn ionadail aca air na meadhanan sòisealta ma tha cunntas agaibh. Faodaidh oileanaich cuideachd ceistean a chur chun an sgioba ionadail agaibh airson taic do dh’oileanaich no tron t-seirbheis Putain Dheirg againn.

Feuchaibh an tadhail sibh air làrach-lìn na h-àrainn buntainnich gus am fiosrachadh agus na naidheachdan as ùire fhaighinn mu rèiteachaidhean ath-fhosglaidh agus an cothrom a th’ ann air goireasan air an àrainn no san togalach ionadail agaibh. Bu chòir do dh’oileanaich altraim agus banais-ghlùine, optomatrachd agus eachdraidh iar-cheumnach leantainn orra a’ cumail sùil air an àite fiosrachaidh roinneil aca.

Tha togalaichean an oilthigh a tha fo riaghladh dìreach aig Slighe Nis, Bryden Lodge, Fairways, An Lòchran agus an t-Ionad Saidheans Slàinte ann an Inbhir Nis an-dràsta dùinte do luchd-tadhail, is gun chead dol a-steach ach aig luchd-obrach agus oileanaich ùghdarraichte a-mhàin. Ma dh’fheumas sibh iarrtas a dhèanamh gus tadhal air na togalaichean sin, cuiribh fios gu math ro làimh gus am faigh sibh stiùireadh.

Na dìochuimhnichibh gu bheil na sgiobaidhean taic do dh’oileanaich againn air feadh chom-pàirteachas an oilthigh an seo gus cuideachadh agus gheibhear fiosrachadh mu luchd-conaltraidh ionadail air an duilleig taice againn, no cuiribh fios chun sgioba a’ phutain dheirg.

An urrainn dhomh tagradh a dhèanamh fhathast?

Thathas a’ brosnachadh na feadhna a tha a’ beachdachadh air na roghainnean aca a bhith a’ tòiseachadh san Fhaoilleach 2021 fios a chur dìreach gu aon de na h-àrainnean againn no fios a chur chun an sgioba toirt a-steach. Tha sinn an seo dhuibhse, gus ur cuideachadh le bhith a’ suidheachadh ur cùrsa airson an ama ri teachd.

Faodaidh tagraichean agus oileanaich foghlaim àrd-ìre cuideachd air dòigh lìbhrigidh cùrsa bhon t-Sultain 2020. Leigidh stiùiriche ur cùrsa fios dhuibh mu na .