Coronavirus (COVID-19)

susbaint

Is e ar prìomhachas àrainneachd ionnsachaidh, rannsachaidh agus obrach shàbhailte a thoirt do na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn air fad, agus aig an aon àm a bhith a’ dìon ar coimhearsnachdan ionadail.

Feumaidh sinn ar pàirt a ghabhail ann a bhith a’ cuingealachadh sgaoileadh air COVID-19 anns na coimhearsnachdan againn agus iarraidh gun lean thu an stiùireadh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba gu dlùth.

Tha sinn a’ leantainn oirnn ag obair le Riaghaltas na h-Alba, SNS agus Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus Comann nan Oileanach gus dèanamh cinnteach gu bheil fios aig a h-uile duine mu ar dleastanasan an àm a bhith air an àrainn agus air falbh bhuaipe. Is e aon de neartan chom-pàirteachas ar n-oilthigh na dàimhean a th’ againn ri ar coimhearsnachdan ionadail air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Mhoireibh agus Shiorrachd Pheairt agus tha sinn air leth taingeil dhaibhsan a tha air a bhith a’ gèilleadh ri Stiùireadh Riaghaltas na h-Alba agus a’ dèanamh cinnteach gun cùm iad iad fhèin, an teaghlaichean agus na coimhearsnachdan aca sàbhailte.

Rèiteachaidhean nan àrainnean agus ionnsachadh

Tha e nar rùn gum bi àrainnean corporra fosgailte don h-uile oileanach a’ tilleadh às deidh saor-làithean an t-samhraidh no a thighinn còmhla rinn airson bliadhna acadaimigeach 2021-2022. Leigidh seo le oileanaich sgrùdadh a dhèanamh air a’ champas agus faighinn gu seirbheisean taic air an àrainn ma dh'fheumas iad an ath bhliadhna acadaimigich.

Faodaidh oileanaich aig a bheil cùrsaichean air an lìbhrigeadh air astar, no air lìonra thairis air barrachd air aon àrainn, cumail orra ag ionnsachadh air astar no roghnachadh ionnsachadh a dhèanamh air an làraich.

Leanaidh sinn oirnn a’ leantainn stiùireadh Riaghaltas na h-Alba agus bithear an dùil gun lean thu stiùireadh bhon àrainn ionadail agad mu astar corporra, a’ caitheamh còmhdach aghaidh, a’ leantainn slàinteachas làimhe msaa.

Mar a thèid sinn air ais a-steach do shiostam ìrean COVID-19, is dòcha nach bi na h-àrainnean againn uile aig an aon ìre, agus mar sin tha e air leth cudromach gum bi oileanaich a’ cumail suas ris an fhiosrachadh as ùire bhon àrainn ionadail agad

Thathar ag iarraidh air oileanaich agus luchd-obrach sùil a chumail air na cunntasan post-d aca, agus a bhith gar leantainn agus na h-àrainn ionadail aca air na meadhanan sòisealta ma tha cunntas agaibh. Gheibh thu ceanglaichean chun a h-uile sianal meadhanan sòisealta aig bonn na duilleag seo. Faodaidh oileanaich cuideachd ceistean a chur chun an sgioba ionadail agaibh no stiùiriche cùrsa airson taic do dh’oileanaich no tron t-seirbheis putain dheirg againn.

Feuchaibh an tadhail sibh air làrach-lìn na h-àrainn buntainnich gus am fiosrachadh agus na naidheachdan as ùire fhaighinn mu rèiteachaidhean ath-fhosglaidh agus an cothrom a th’ ann air goireasan air an àrainn no san togalach ionadail agaibh. Bu chòir do dh’oileanaich altraim agus banais-ghlùine, optomatrachd agus eachdraidh iar-cheumnach leantainn orra a’ cumail sùil air an àite fiosrachaidh roinneil aca.

Feuch gun cuir thu fios gu stiùirichean cùrsa a bheir fios dhut mu ùrachadh sam bith air dòighean lìbhrigidh cùrsa, greisean gnìomhachais agus ullachaidhean deuchainn.

Na dìochuimhnichibh gu bheil na sgiobaidhean taic do dh’oileanaich againn air feadh chom-pàirteachas an oilthigh an seo gus cuideachadh agus gheibhear fiosrachadh mu luchd-conaltraidh ionadail air an duilleig taice againn, no cuiribh fios chun sgioba a’ phutain dheirg.

Tha togalaichean an oilthigh a tha fo riaghladh dìreach aig Slighe Nis, Bryden Lodge, Fairways, An Lòchran agus an t-Ionad Saidheans Slàinte ann an Inbhir Nis an-dràsta dùinte do luchd-tadhail, is gun chead dol a-steach ach aig luchd-obrach agus oileanaich ùghdarraichte a-mhàin. Ma dh’fheumas sibh iarrtas a dhèanamh gus tadhal air na togalaichean sin, cuiribh fios gu math ro làimh gus am faigh sibh stiùireadh.

An urrainn dhomh tagradh a dhèanamh fhathast?

Thathas a’ brosnachadh na feadhna a tha a’ beachdachadh air na roghainnean aca fios a chur dìreach gu aon de na h-àrainnean againn no fios a chur chun an sgioba toirt a-steach