Rannsachadh agus Co-chomhairleachadh

Rannsachadh

Cho math ri teagasg, ’s e rannsachadh fear dhe na prìomh raointean obrach ann an oilthigh. Faodaidh tu obrachadh còmhla ris na h-eòlaichean againn gus stuthan no pròiseasan ùra a chruthachadh dhan bhuidheann agad, sealbh inntleachdail a leasachadh agus na raointean teicnigeach aig a’ ghnothachas agad a thoirt air adhart. Le bhith ag obair leis na sgiobaidhean rannsachaidh againn faodaidh tu feum a dhèanamh dhan ghnothachas agad ach faodaidh tu cothrom a thoirt do dh’oileanaich agus do dh’ollamhan faicinn mar as urrainn dhan obair aca a bhith gu feum na coimhearsnachd san fharsaingeachd.

Co-chomhairleachadh

Tha seo eadar-dhealaichte bho rannsachadh bho nach eil uiread de dh’obair thar-raointean ann ach faodar na h-eòlaichean againn fhastadh airson co-chomhairleachadh. Le bhith a’ dèanamh seo, faodaidh tu eòlas a tha aithnichte aig ìre na cruinne gus na freagairtean a tha a dhìth ort fhaighinn, uile taobh a-staigh daimheachd choimeirsealta. ’S e a’ bhuannachd a th’ ann dhuinne gu bheil seo a’ toirt teachd-a-steach a leigeis le obair an oilthigh a bhith air a leudachadh.

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a ‘brosnachadh co-obrachadh agus iomlaid eòlas eadar sin fhèin agus gnothachasan, ughdarrasan ionadail, buidhnean proifeasanta, buidhnean carthannais agus an raon farsaing de luchd-ùidh eile san roinn againn agus nas fhaide air falbh. Tha seo gus dèanamh cinnteach gu bheil na buidhnean sin a ‘faighinn taic airson fàs, fàs nas ùr-gnàthach agus tarbhach, agus aig an aon àm a ‘faighinn cothrom air na sgilean a dh ‘fheumas iad gus seo a choileanadh.

Mar oilthigh, bidh sinn cuideachd a ‘brosnachadh obair com-pàirteachais agus tha sinn an-còmhnaidh toilichte beachdachadh air obrachadh còmhla ri daoine eile gus fuasglaidhean innleachdach a thoirt a-steach do chuisean a dh`fhaodadh nochdadh ann an gnìomhachas no beatha làitheil. Aon eisimpleir de cho-obrachadh mar seo se ar n obair ann an Com-pàirteachas Slàinte Dùthchail.

Ma tha duilgheadas agad a thaobh fuasgladh feumalachdan, feumaidh cuideachadh teicnigeach le pròiseict ùr no smaoinich gun urrain dhuinn ar n-eòlas a thoirt don bhuidhinn no don bhuidheann agad gus do chuideachadh le bhith a ‘gluasad air adhart, cuir fios thugainn tro employers@uhi.ac.uk