Seirbheis Ceangal Sgoiltean

Seirbheis Ceangal Sgoiltean susbaint

Seirbheis Ceangal Sgoiltean

Air feadh na bliadhna bidh an sgioba trusaidh a’ tadhail air àrd-sgoiltean gus taic a thoirt do phrògraman treòrachaidh ann am foghlam àrd-ìre agus gus taisbeanaidhean foghlam àrd-ìre UCAS fhrithealadh.

Aig na tachartasan seo bidh e comasach do dh’oileanaich bruidhinn ri aon de na comhairlich againn agus leabhran-iùl fhaighinn.

Bidh sinn cuideachd a’ toirt seachad taisbeanaidhean gus sgoilearan a chuideachadh a thaobh a bhith a’ dèanamh cho-dhùnaidhean fiosrach mu na h-ath cheumannan aca ann am foghlam. Am measg nan cuspairean tha:


Cuir fios thugainn a bhruidhinn mu thaisbeanadh sònraichte do na sgoilearan agadsa.

Taisbeanaidhean foghlam àrd-ìre UCAS

Bidh an t-oilthigh air a riochdachadh aig na taisbeanaidhean foghlam àrd-ìre UCAS a leanas

 

Tadhalan agus làithean fosgailte aig na h-àrainnean againn

Thathas gu mòr a’ moladh gun tadhail sgoilearan air an àrainn no gum fritheil iad latha fosgailte. Bidh iad seo a’ toirt cothrom do dh’oileanaich coinneachadh ri luchd-obrach is oileanaich agus barrachd fhaighinn a-mach mu na goireasan agus taic a tha ri fhaotainn. Fiosrachadh mu làithean fosgailte is cinn-là.

Cuairt-litir do sgoiltean

Seo agad naidheachdan an t-Samhain 2017 (pdf)