TòMaS Interviews (An Là)

Videos by BBCALBA

Morag Maclean - Eadar Theangair - Stòrlann

Alasdair MacCaluim - Oifigear Gàidhlig - Parlamaid na h-Alba

Beachdan

“Ma tha na h-aon earrannan no abairtean a’ nochdadh ann an diofar faidhleachan, sabhailidh tu ùine le TòMaS. Tha e air a bhith feumail dhòmhsa mu thràth, agus bidh e nas fheàrr buileach fhathast.”

“If repeat passages and phrases occur in successive files, you’ll save time with TòMaS. I’ve found it helpful already, and it will be even better yet.”

Morag Maclean – Translator | Eadar-theangair

(Stòrlann - Gaelic Educational Resource Company)

 

 

Joanne Stephen, Gaelic Officer"Bidh mi a’ cleachdadh TòMaS airson farsaingeachd mhòr de phròiseactan, bho litrichean-naidheachd agus sgrìobhainnean ro-innleachdail gu stuthan margaideachd agus susbaint lìn. Bidh e a’ sàbhaladh ùine, a’ dèanamh cinnteach gu bheil mi ag obair ann an dòigh chunbhalach, agus tha mi a’ cur ris an stòr-dàta againn fad an t-siubhal."

"I use TòMaS for a huge range of projects, from newsletters and strategic documents to marketing materials and web content. It saves me time, ensures that I’m working consistently, and I’m adding to our database all the time."

Joanne Stephen - Gaelic Officer | Oifigear Gàidhlig

(University of the Highlands and Islands)