Seirbheisean

Dè na seirbheisean a bheir an t-oilthigh dhan bhuidhinn agadsa?

 

  • Cothroman gus do bhuidheann a bhrosnachadh agus luchd-obrach a dh’fhaodadh a bhith agaibh anns an àm ri teachd a chomharrachadh le bhith a’ dol an sàs ann am prògraman seamanair agus bùithean-obrach air sgilean sònraichte

  • Clàradh an asgaidh do Bhòrd Dhreuchdan an oilthigh – cothroman do luchd-ceumnachaidh, eòlasan obrach agus dreuchdan làn agus pàirt-ùine a shanasachd an asgaidh

  • Cothroman obrach air am brosnachadh air Facebook, Twitter agus iomairtean air puist-d cuideachd

  • Cothrom gus oileanaich a ghabhail air greis ionnsachaidh, rud a bheir an t-eòlas as ùire, dòighean smaoineachaidh agus beachdan ùra