Am prionnsapal agus iar-sheansalair

An t-Àrd-Ollamh Crichton Lang susbaint

An t-Àrd-Ollamh Crichton Lang

BSc (Vet Sci) BVM&S PhD MRCVS

Thòisich an t-Àrd-Ollamh Lang aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ann an 2006. Thrèan an t-Oll Lang agus obraich e an toiseach mar ligiche-sprèidh ann an Taobh Tatha mus do chuir e crìoch air PhD ann an rannsachadh dhrogaichean chùirt nan leithean agus lean e dreuchd oilthigh. Dh’obraich an t-Àrd-Ollamh Lang an toiseach aig Oilthigh Bristol agus an uair sin fad 12 bliadhna aig Oilthigh Chill Rìbhinn far an robh e, a bharrachd ri bhith a ‘teagasg agus a’ cur taic ri clàr-oideachaidh anns na raointean ùidhe aige fhèin, (beò-eòlas gnìomhaichte, bith-eòlas daonna is coimeasach) bha e a ‘teagasg airson sgoil a’ bhith-eòlais agus iar-dheadhan airson dàmh saidheans.

A’ togail air an eòlas fharsaing aige taobh a-staigh na roinn, cho-òrdanaich an t-Àrd-Ollamh Lang mòran de leasachadh ro-innleachdail an oilthigh tron t-slighe aige a dh’ionnsaigh chumhachdan buileachaidh cheuman agus tiotal oilthigh iomlan. Cho math ri prògram farsaing de dhleastanasan taobh a-staigh an oilthigh mar leas-phrionnsapal, tha ceannas sònraichte aig an Àrd-Ollamh Lang air gnìomhachdan cudromach ceangailte ri deimhinneachd inbhe agus neartachadh chùrsaichean acadaimigeach, euchdan agus toileachas nan oileanach agus leasachadh ro-innleachdail dhuaisean an oilthigh.

Tha ùidh shònraichte aig an Àrd-Ollamh Lang ann an sgrùdadh ionadan agus sgrùdadh oilthighean agus tha eòlas aige air a bhith na neach-sgrùdaidh ionadan an dà chuid ann an Alba agus thall thairis. Thug e suas a dhreuchd mar phrionnsapal agus iar-sheansalair eadar-àmail air 1 Lùnastal 2019.

Tha an t-Àrd-ollamh Lang air a bhith na chathraiche air bòrd prògram an oilthigh bho Samhain 2018. Tha am bòrd a ’coimhead air atharrachadh institiùideach a dh’ fheumas a bhith ag àrdachadh obair agus buaidh thar-roinneil an oilthigh.

Tha cùirt an oilthigh air co-dhùnadh an rannsachadh airson prionnsapal agus iar-sheansalair maireannach a chur dheth gus am bi obair làithreach a ’cho-chruinneachaidh agus a’ phrògraim phrògraman air a dhol air adhart, a tha gu bhith ann ann an 2020. bidh am pròiseas seo na tharraing air falbh agus dh ’fhaodadh e droch ghluasad aig an àm chudromach seo nar leasachadh.

Fiosrachadh conaltraidh

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV2 5SQ

Fòn: +44 (0)1463 279326
Post-d: crichton.lang@uhi.ac.uk

Julie Riach
Neach-taice Pearsanta don Phrionnsapal agus Iar-Sheansalair
Fòn: +44 (0)1463 279246
Post-d: julie.riach@uhi.ac.uk

Professor Crichton Lang, Principal and Vice-Chancellor