Home Mu UHI Àrd-mhanaidsearan Comataidh phoileasaidh agus ghoireasan a’ chom-pairteachais àrd-fhoghlaim

Comataidh phoileasaidh agus ghoireasan a’ chom-pairteachais àrd-fhoghlaim

’S ann air a’ chomataidh a tha an t-uallach airson chùisean a thaobh planadh, leasachadh no gnìomhachadh a tha air an tiomnadh dhi leis a’ chùirt. Tha i air a dèanamh suas de phrionnsapalan / stiùirichean nan colaistean agus ionadan rannsachaidh com-pàirteach agus ’s e prionnsapal agus iar-sheansalair an oilthigh cathraiche air a’ chomataidh. Am measg nam ball tha ceannardan nan dàmh, am prìomh oifigear gnìomhachaidh agus rùnaire agus stiùiriche an ionmhais.

Tha a’ chomataidh an urra ri ùghdarras iomlan agus aontachadh na cùirte agus faodaidh i uallaichean a thiomnadh do dh’fho-chomataidhean gus a chuideachadh a bhith a’ coileanadh nan dleastanasan aice.