Home Mu UHI Àrd-mhanaidsearan Gary I Caimbeul

Gary I Caimbeul

Stiùiriche Prìomh Chunntasan
MCIAS

Thòisich Gary I Caimbeul aig an oilthigh sa Ghiblean 2012. Agus e leis an Sgoil Stiùiridh an toiseach, thòisich e mar Stiùiriche Prìomh Chunntasan anns a’ Chèitean 2013 gus ro-innleachd an oilthigh airson conaltradh ri fastaichean a lìbhrigeadh.

Agus e na Chunntasair Cairte, mus do thoisich e aig an oilthigh bha e na cheannard air Environmental Hygiene Products Ltd. An dèidh don luchd-stiùiridh a’ chompanaidh a cheannach, stiùir e a’ chompanaidh ri reic mhalairt shoirbheachail. Ron seo bha e an sàs ann a bhith a’ cur àireamh de gnothachasan air cois agus dh’obraich e ann an reic agus ionmhas corporra airson bhuidhnean cunntasachd agus ionmhais nàiseanta agus eadar-nàiseanta.

Tha e na bhall de dh’Institiud Cunntasairean Cairte na h-Alba far an robh e cuideachd na òraidiche tadhalach fad 13 bliadhna.


Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: +44 (0)1463 279374
Post-d: garyi.campbell@uhi.ac.uk