Home Mu UHI Àrd-mhanaidsearan Rhiannon Tinsley

Rhiannon Tinsley

Neach-clàraidh Acadaimigeach
MSc


Tha an obair aig Rhiannon a’ gabhail a-steach leasachadh agus stiùireadh bun-structar acadaimigeach an oilthigh gus am bi frèamaichean agus siostaman càileachd agus riaghlaidh soilleir ann a dhèanamh cinnteach inbhean ar t-solarachaidh acadaimigich.  Bidh i a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ coinneachadh ri riatanasan airson aithris acadaimigeach agus càileachd a-staigh is a-muigh, agus bidh i ag obair le co-obraichean gus poileasaidh acadaimigeach a chruthachadh agus a ghnìomhachadh.  Bidh i a’ stiùireadh sgioba nan dàmhan agus nan inbhean acadaimigeach taobh a-staigh na buidhne-stiùiridh acadaimigich, a’ leasachadh bun-structair agus phroiseasan nan dàmhan agus lìonraidhean chuspairean gus dèanamh cinnteach gu bheil iad ag obrachadh gu h-èifeachdach.  Bidh Rhiannon cuideachd a’ comhairleachadh air agus a’ stiùireadh phròiseasan airson measadh chunnartan a thaobh com-pàirteachasan co-obrachail fo sgèith comataidh stiùiridh nan com-pàirteachasan a-muigh.

Ballrachd ann an comataidhean air an taobh a-muigh agus dreuchdan cudromach eile:

  • Foram càileachd an teagaisg aig Oilthighean Alba
  • Neach-sgrùdaidh institiudan aig Buidheann Barrantais na Càileachd
  • Neach-sgrùdaidh airson ath-bhreithneachaidhean institiudan aig Buidheann Barrantais na Càileachd

 

Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: +44 (0)1463 279224
Post-d: rhiannon.tinsley@uhi.ac.uk