Maoinean Structarail agus Tasgaidh na h-Eòrpa

Leasachadh Luchd-obrach na h-Alba susbaint

Leasachadh Luchd-obrach na h-Alba

Is e Maoin Structarail is Tasgaidh na h-Eòrpa prìomh phrògraman an Aonaidh Eòrpaich airson a bhith a ’cur le am fàs 'Geur, seasmhach agus in-ghabhaltach' anns na buill-stàitean aige.

EU, Gov.Scot and SFC funding logos

Tha aon de na tabhartasan, Maoin Shòisealta na h-Eòrpa (ESF), ag amas air daoine a chuideachadh gus am beatha a leasachadh le bhith ag ionnsachadh sgilean ùra agus a ’lorg obraichean nas fheàrr.

Eadar 2104 gu 2020 fhuair Riaghaltas na h-Alba, mar an t-Ùghdarras Riaghlaidh ann an Alba, €465 millean bho ESF.

Fon seo, tha trì Eadar-theachdan Ro-innleachdail ann a tha ag amas air Fon seo, tha trì Eadar-theachdan Ro-innleachdail ann a tha ag amas air cothroman cosnaidh ann an Alba a leasachadh, agus aon dhiubh sin Luchd-obrach Leasachadh Alba a bhios air a stiùireadh le Comhairle Maoineachaidh Alba mar Phrìomh Chom-pàirtiche.

Is e am prìomh thoradh air a ’Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan lìbhrigeadh àiteachan maoinichte a bharrachd aig ìre 5 SCQF agus nas aìrde a dh'adhbhraicheas barrachd dhaoine a’ fàgail foghlam le teisteanas àrd-ìre.

Tha a ’chomhairle maoineachaidh air aontachadh prògram obrach leis an oilthigh ag obair mar Neach-gnìomha Lìbhrigidh luach £ 30 millean, a’ maoineachadh àiteachan oileanaich a bharrachd agus gnìomhachd leasachadh curraicealaim bho 2015-16 gu 2022-23.

Bidh am prògram a ’toirt taic do ghnìomhachd com-pàirteachaidh san roinn gus fiosrachadh a thoirt airson leasachadh curraicealaim agus mu dheireadh a’ lìbhrigeadh àiteachan FE oileanaich a bharrachd, àiteachan fo-cheumnach is iar cheumnach foghlam adhartach agus sgoilearachdan rannsachaidh for-cheum.

Barrachd fiosrachaidh