Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt Eileen NicAoidh

Eileen NicAoidh

Ball den chùirt, neo-eisimeileach

’S ann à Cataibh a tha Eileen. Bha i na sgoilear aig Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus fhuair i a h-arach san taigh-sgoile. Mar bhall neo-eisimeileach den chùirt, tha ùidh aig Eileen ann a bhith a’ cur feum air an eòlas aice air leasachadh poileasaidh poblach, ionmhas agus dreuchdan riaghlaidh ann an roinnean poblach is prìobhaideach gus an t-oilthigh a chuideachadh gus feabhas a thoirt cothroman foghlaim air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.