Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt Iseabail Nic an t-Sagairt

Iseabail Nic an t-Sagairt

Iseabail Nic an t-Sagairt

Ball den chùirt air a chur an dreuchd le Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Tha eòlas aig Iseabail Nic an t-Sagairt air malairt agus craoladh mar àrd-eòlaiche gnìomha aig ìre sgìreil, nàiseanta is eadar-nàiseanta. Is ise stiùiriche leasachaidh is com-pàirteachais airson MG ALBA. Tha i na ball de bhòrd Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean.