Home Mu UHI Riaghladh An Stèidheachd

An steidheachd

Bidh an stèidheachd a' ceangal an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige. Is e amas coitcheann an stèidheachd uallach a ghabhail airson nan artaigilean companaidh. Tha buill nan tosgairean airson an oilthigh, agus iad a’ tabhann ceangal eadar an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige.

Tha suas gu 120 ball anns an stèidheachd. Cho math ris an reachdair, prionnsapal agus iar-sheansalair, ceann-suidhe comann nan oileanach agus cathraiche na cùirte, tha an stèidheachd cuideachd a’ gabhail a-steach riochdairean bho chom-pàirtichean acadaimigeach, luchd-obrach, oileanaich, gnothachasan, alumni, buidhnean air an taobh a-muigh agus daoine aig a bheil eòlas agus sgilean a tha luachmhor don oilthigh.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn anns na h-àrtaigilean companaidh.

Cinn-là nan coinneamhan

  • 17 Samhain 2016
  • 17 Cèitean 2017

Neach-conaltraidh: Roger Sendall, Ceannard Riaghlaidh is Stiùireadh Chlàran.

2016