An Steidheachd

susbaint

Bidh an stèidheachd a' ceangal an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige. Is e amas coitcheann an stèidheachd uallach a ghabhail airson nan artaigilean companaidh. Tha buill nan tosgairean airson an oilthigh, agus iad a’ tabhann ceangal eadar an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige.

Tha suas gu 120 ball anns an stèidheachd. Cho math ris an reachdair, prionnsapal agus iar-sheansalair, ceann-suidhe comann nan oileanach agus cathraiche na cùirte, tha an stèidheachd cuideachd a’ gabhail a-steach riochdairean bho chom-pàirtichean acadaimigeach, luchd-obrach, oileanaich, gnothachasan, alumni, buidhnean air an taobh a-muigh agus daoine aig a bheil eòlas agus sgilean a tha luachmhor don oilthigh.

 Cuir a-steach-a-nis

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn anns na h-àrtaigilean companaidh.

Cinn-là nan coinneamhan

  • 15 Cèitean 2019
  • 14 Samhain 2019

Neach-conaltraidh: Roger Sendall, Ceannard Riaghlaidh is Stiùireadh Chlàran.

 

Co-labhairt 2018

Thoir a-nuas na dealbhan aig taisbeanadh na co-labhairt 2018.

The Foundation attending a conference, October 2018

Luchd-riochdachaidh aig co-labhairt Bunait 2018 an Dàmhair 

Co-labhairt 2016

Thoir a-nuas na dealbhan aig taisbeanadh na co-labhairt 2016

 An steidheachd 2016

Luchd-riochdachaidh aig co-labhairt Bunait Giblean 2016.