An Steidheachd

susbaint

Bidh an stèidheachd a' ceangal an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige. Is e amas coitcheann an stèidheachd uallach a ghabhail airson nan artaigilean companaidh. Tha buill nan tosgairean airson an oilthigh, agus iad a’ tabhann ceangal eadar an oilthigh agus na coimhearsnachdan aige.

Tha suas gu 120 ball anns an stèidheachd. Cho math ris an reachdair, prionnsapal agus iar-sheansalair, ceann-suidhe comann nan oileanach agus cathraiche na cùirte, tha an stèidheachd cuideachd a’ gabhail a-steach riochdairean bho chom-pàirtichean acadaimigeach, luchd-obrach, oileanaich, gnothachasan, alumni, buidhnean air an taobh a-muigh agus daoine aig a bheil eòlas agus sgilean a tha luachmhor don oilthigh.

Cuir a-steach-a-nis

Cinn-là nan coinneamhan 2020/2021

  • 19 Samhain 2020
  • 12 Cèitean 2021

Neach-conaltraidh: Roger Sendall, Stiùiriche Riaghladh Corporra, Riaghladh Corporra agus Rianachd Chlàran

Co-labhairt 2019

People sitting in a conference room listening to a presenter

Three people posing, two of them holding awards

Co-labhairt - Damhair 2018

Thoir a-nuas na dealbhan aig taisbeanadh na co-labhairt 2018.

The Foundation attending a conference, October 2018

Luchd-riochdachaidh aig co-labhairt Bunait 2018 an Dàmhair 

Co-labhairt 2016

Thoir a-nuas na dealbhan aig taisbeanadh na co-labhairt 2016

 An steidheachd 2016

Luchd-riochdachaidh aig co-labhairt Bunait Giblean 2016.