Home Mu UHI Riaghladh An Stèidheachd Cuir a-steach a bhith nad bhall den stèidheachd

Cuir a-steach a bhith nad bhall den stèidheachd

Airson cuir ri Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean?

Tha àiteachan bàna air an Stèidhechd anns na roinnean a leanas – oileanach, alumni, coimhearsnachd, gnothachas agus buidheann phoblach.

Fios conaltraidh
Roinn den stèidheachd
Comharraich mar as iomchaidh mas e do thoil e  


Aithris taice
Thoir aithris ghoirid a’ mìneachadh carson a tha thu airson a bhith an sàs anns an stèidheachd agus geàrr-chunntas de na sgilean agus den eòlas agad mas e do thoil e.
Teistichean
Thoir na h-ainmean agus fios conaltraidh aig dithis teistiche mas e do thoil e.