Tha com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean a’ cur £560m ri eaconamaidhean na Gàidhealtachd is nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Phe

Bidh com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ cur £560 millean ri eaconamaidhean na Gàidhealtachd is nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Pheairt gach bliadhna agus a’ toirt taic do 6,200 obair, a rèir aithisg ùr. Tha am measadh buaidh eaconamach a’ sealltainn, airson gach £1 a thèid a chosg air an oilthigh, gu bheil com-pàirteachas an oilthighe a’ cur £4 air ais ann an eaconamaidhean nan coimhearsnachdan a tha e a’ frithealadh.

Chaidh an aithisg, a chaidh a bharantachadh le com-pàirteachas an oilthighe an-uiridh, a thoirt gu buil leis a’ bhuidheann comhairleachaidh neo-eisimeileach, Biggar Economics. Tha na co-dhùnaidhean cuideachd a’ nochdadh gu bheil buaidh a’ chompàirteachais air feadh na h-Alba air fàs eadar 20% agus 25% bho chaidh a thomhas mu dheireadh ann an 2010, gu h-àraidh air sgàth àrdachadh ann an luchd-obrach agus ceumnaichean. Choisinn an com-pàirteachas làn inbhe oilthighe ann an 2011 agus bidh iad a’ comharrachadh an deicheamh ceann-bliadhna sa Ghearran 2021.

Ach, tha na h-ùghdaran a’ soilleireachadh gu bheil luach an oilthighe a’ dol nas fhaide na a tabhartas ionmhasail, a ’mìneachadh:

“Tha buannachdan an oilthighe a’ dol nas fhaide na an luach mòr a bharrachd agus ceumannan obrach. Tha e a’ toirt taic do shunnd eaconamach agus leasachadh sòisealta seasmhach agus in-ghabhalach san t-seagh as fharsainge, airson daoine, coimhearsnachdan agus fastaichean air feadh na sgìre. Bidh e a’ toirt taic do dhualchas agus cultar, an eaconamaidh, an àrainneachd, roinn slàinte na sgìre agus tha e a’ tabhann shlighean tro fhoghlam treas-ìre a bheir slighean gu fàs is leasachadh pearsanta is coitcheann.

“Tron oilthigh, tha barrachd smachd aig an sgìre air an àm eaconamach is sòisealta aice ri teachd, a bhios gu sònraichte cudromach ann an cuideachadh le bhith a’ faighinn seachad air galar sgaoilte COVID-19.”

Tha Biggar Economics cuideachd air aithisgean fhoillseachadh air buaidh eaconamach nan colaistean agus ionadan rannsachaidh fa leth a tha a’ dèanamh suas com-pàirteachas an oilthighe. Tha an lìonra a’ còmhdach na sgìre as motha de dh’oilthigh no colaiste sam bith san RA, agus tha an àireamh oileanach as motha ann an Alba, le faisg air 37,000 oileanach ag ionnsachadh thar com-pàirteachas an oilthighe gach bliadhna.

A’ cur fàilte air na co-dhùnaidhean, thuirt an t-Àrd-Ollamh Crichton Lang, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean:

“Choimisein sinn na h-aithisgean sin gus tomhas a dhèanamh air na tha com-pàirteachas an oilthighe againn a’ cur ris na coimhearsnachdan a tha sinn a’ frithealadh. Tha e a’ sealltainn gu bheil buannachd shoilleir an lùib tasgadh anns a’ chompàirteachas againn, agus anns na h-amannan eaconamach mì-chinnteach seo, tha e cudromach a’ bhuannachd seo a thuigsinn agus an luach mhòr a thig le com-pàirteachas an oilthighe a shoilleireachadh.

“Mar oilthigh soirbheachail airson na Gàidhealtachd agus na h-Eileanan, Moireibh agus Siorrachd Pheairt, tha sinn ag amas air tàlant san sgìre againn a chumail, a thàladh agus a bhrosnachadh gus stad a chur air crìonadh sluaigh agus ùr-ghnàthachadh agus beairteas sòisio-eaconamach a thogail. Tha an rùn seo gu sònraichte cudromach oir tha sinn ag obair gus taic a thoirt do ath-leasachadh na sgìre againn às deidh galar sgaoilte COVID-19. Bidh nàdar na h-obrach ag atharrachadh agus tha sinn ag obair le fastaichean, coimhearsnachdan agus luchd-ionnsachaidh gus freagairt do na feumalachdan aca."

Tha aithisg measaidh buaidh eaconamach Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ri fhaighinn anns an roinn foillseachaidhean air làrach-lìn an oilthighe.

Notaichean do luchd-deasachaidh:

•    Ann an 2019, chuir com-pàirteachas an oilthighe £653 millean ri eaconamaidh na h-Alba agus thug iad taic do 7,200 obair air feadh Alba

•    Chuir e £560 millean ri eaconamaidhean na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Pheairt agus thug e taic do 6,200 obair air feadh na sgìre

•    Airson gach £1 a chaidh a chosg air an oilthigh, chuir com-pàirteachas an oilthighe £5 air ais ann an eaconamaidh na h-Alba, agus chaidh £4 dheth a ghleidheadh air a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan, Moireibh agus Siorrachd Pheairt

•    Rinn Biggar Economics aithisgean measaidh air buaidh eaconamach cuideachd airson: Colaiste Earra-Ghàidheal UHI, Colaiste a’ Chaisdeil UHI, Colaiste Mhoireibh UHI, Colaiste Pheairt UHI, Colaiste Arcaibh UHI, Colaiste Shealtainn UHI agus Ionad Mara NAFC UHI, SAMS UHI agus Sabhal Mòr Ostaig UHI. Chaidh aithisg aonaichte a thoirt a-mach airson Colaiste Ceann a Tuath na Gàidhealtachd, Colaiste Inbhir Nis UHI, Colaiste Diadhachd na Gàidhealtachd UHI, Sabhal Mòr Ostaig UHI agus Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

•    Colaiste Earra-Ghàidheal UHI - A’ toirt seachad £26 millean agus a’ toirt taic do 280 cosnadh air feadh Earra-Ghàidheal is Bòd

•    Colaiste Diadhachd na Gàidhealtachd UHI - A’ toirt seachad £2 mhillean agus a’ toirt taic do 30 obair air feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd

•    Colaiste Inbhir Nis UHI - A’ toirt seachad £113 millean agus a’ toirt taic do 1000 obair air feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd

•    Colaiste a’ Chaisdeil UHI - A ’toirt seachad £ 24 millean agus a’ toirt taic do 230 obair air feadh nan Eileanan an Iar

•    Colaiste Mhoireibh UHI - A’ toirt seachad £58 millean agus a’ toirt taic do 890 obair air feadh Mhoireibh

•    Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI - A’ toirt seachad £34 millean agus a’ toirt taic do 340 cosnadh air feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd

•    Colaiste Arcaibh UHI - A’ toirt seachad £36 millean agus a’ toirt taic do 180 obair air feadh eileanan Arcaibh

•    Colaiste Pheairt UHI - A’ toirt seachad £113 millean agus a’ toirt taic do 1,250 obair air feadh Pheairt agus Ceann Rois

•    Sabhal Mòr Ostaig UHI - A’ toirt seachad £7 millean agus a’ toirt taic do 140 obair air feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd

•    Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI - A’ toirt seachad £17 millean agus a’ toirt taic do 310 obair air feadh Earra-Ghàidheal is Bòd

•    Colaiste Shealtainn UHI agus Ionad Mara NAFC UHI - Thoir seachad £34 millean agus a’ toirt taic do 250 obair air feadh Eileanan Shealtainn

•    Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI - A’ toirt seachad £27 millean agus a’ toirt taic do 340 cosnadh air feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd