Home oileanaich làthaireil Dòigh-beatha nan oileanach

Dòigh-beatha nan oileanach

Is ann an urra riut fhèin a tha e dè a bheir thu às na dh’fhiosraicheas tu mar oileanach leinn.  Tha pailteas chothroman ann dhuit, ge sam bith càit an tagh thu a bhith ag ionnsachadh – agus ged a thaghas tu a bhith ag ionnsachadh air loidhne no air astar.

Obair Shaor-thoileach
Gabh an cothrom as fheàrr air an àm anns am bi thu san oilthigh

Ath-sgrùdadh air an Stèidheachd le Sùil air a Cur am Feabhas
Fiosrachadh do dh’oileanaich air an ath-sgrùdadh seo, agus mu cho-chomhairleachadh.

Duaisean HISA 2016
Tha na buannaichean a-nis air am foillseachadh.

Suirbhidh air na dh’Fhiosraichear a thaobh Teagasg aig Ìre Iar-cheum
An Suirbhidh air na dh’Fhiosraichear a thaobh Teagasg aig Ìre Iar-cheum.

Cùram Chloinne
Do na h-oileanaich againn a tha cuideachd nam pàrantan

Oileanach na Bliadhna
Profaidhlean Bhuannaichean Oileanach na Bliadhna.

Comainn oileanaich
Clubaichean, comainn is tachartasan sòisealta

Slàinte agus sunnd
A bhith gad chumail fhèin fallain fhad ’s a bhios tu ag ionnsachadh

Cìsean is maoineachadh
Costas ionnsachaidh agus an cuideachadh a tha ri fhaotainn a thaobh airgid

Dreuchdan
Tha an t-Ionad Dhreuchdan againn an seo airson cuideachadh leat a bhith a’ soirbheachadh an saoghal na h-obrach.

Aonta com-pàirteachas oileanaich 2016-17
Fiosraich mar as urrainn dhuit buaidh a thoirt air obair an oilthigh

Riochdachadh Oileanaich
Fiosraich mar as urrainn dhuit pàirt a ghabhail ann an riochdachadh oileanaich