Leasachadh Coimhearsnachd Duais LDL

Course code Q535

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Chaidh an cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Coimhearsnachd a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan trèanaidh agus leasachaidh aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a tha ag obair ann an coimhearsnachdan gus a’ Ghàidhlig a dhìon agus ath-bheòthachadh.

Bheir thu sùil air leasachadh coimhearsnachd airson a h-uile suidheachadh, dùthchail is bailteil, air a bheil leasachadh na Gàidhlig a’ toirt buaidh. Leasachaidh tu sgìlean gus leasachadh cànain agus leasachadh coimhearsnachd a dhealbhachadh, a’ toirt còmhla eòlas teòiridheach le ceumannan practaigeach ann an ath-bheothachadh choimhearsnachdan agus cànain.

Feartan sònraichte

 • Bheir an cùrsa seo cothrom dhut gus buannachd fhaighinn bhon teagasg, ionnsachadh agus rannsachadh den ìre as àirde ann an leasachadh cànain agus coimhearsnachd, le sùil gheur air Gàidhlig na h-Alba; a’ cur ris na sgilean dreuchdail agus proifeiseanta agad
 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.
 • Bidh susbaint na cùrsa gu h-àraid feumail do dh’oifigearan leasachadh Gàidhlig, oifigearan planadh cànain, luchd co-òrdanachaidh coimhearsnachd agus leasachaidh, agus luchd proifeiseanta foghlam na Gàidhlig.

Feumalachdan inntrigidh

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig ìre C no nas àirde
 • Beachdaichear aig tagraidhean bho daoine le teisteanasan agus/no eòlas obrach iomchaidh cuideachd.
 • Gheibh tagraichean agallamh air-loidhne agus bidh aca  ri eisimpleir den sgrìobhadh aca a chur a-steach.

Duais LDL

 • A' leasachadh choimhearsnachdan Gàidhlig: sgilean practaigeach
 • Saoghal na Gàidhlig 2

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi?

 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)
 • Leanaidh tu cùrsa de dh’fhèin-oide le taic bho chlasaichean agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.

Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


 • Nì thu modal thairis air semeastar mar as àbhaist, le dà chlas air-loidhne gach seachdain.

Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • A Tuath, an Iar is Innse Gall
 • Sabhal Mòr Ostaig

Ceann-latha tòiseachaidh

 • An t-Sultain
 • Am Faoilleach

Cìsean

Airson fiosrachadh mu chosgaisean a’ chùrsa seo, cuir fios chun a colaiste far a bheil thu airson a bhith ag ionnsachadh.

Maoineachadh

Dh'fhaodar gum bi sgoilearachdan no taic airgid a bhith ri fhaotainn. Cuir fios chun na colaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

Cuiridh an duais LDL seo ris na cothroman dreuchdail a bhios agad ann an caochladh roinnean leithid ann an buidhnean leasachaidh coimhearsnachd agus buidhnean poblach.

An urrainn dhomh adhartas a dhèanamh do ionnsachadh a bharrachd?

Faodaidh gum bi e comasach dhut adhartas a dhèanamh ri duaisean no ceumannan a bharrachd taobh a-staigh sgeama na Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte no duaisean eile aig an oilthigh.

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Leasachadh Coimhearsnachd Duais LDL

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2024 no Faoi/Gear 2025

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.