Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd MSc

Course code 93Q7

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Tha an cùrsa ùr-ghnàthaichte seo, le cliù fad is farsaing, a’ toirt dhut cothrom sònraichte mion-eòlas a chur air dualchas nan Gàidheal – uile-gu-lèir tron Ghàidhlig.

Cuiridh tu èolas farsaing is domhainn air na h-atharrachaidhean iongantach ann an saoghal nan Gàidheal thar nan linn suas chun an latha an-diugh, le taic bho bheairteas cultar dùthchasach, litreachas, beul-aithris, agus cànan nan daoine.

Dh’fhaodadh gu bheil eòlas agad mar-thà air beul-aithris, cultar dùthchasach, agus eachdraidh sgìrean fa leth.

Tro bhith gan suidheachadh ann an co-theacsa fharsaing na Gàidhealtachd air fad, le sùil shònraichte air cultar dùthchasach – an iomadach rud a chruthaich agus a chleachd na Gàidheil – gheibh thu tuigse dhomhainn mu shaoghal nan Gàidheal an-dè agus an-diugh, nach fhaighear ann an àiteigin eile.

Feartan sònraichte

 • Tha an ceum for-cheumnach adhartach seo air a theagasg uile gu lèir tron Ghàidhlig, bho shealladh nan Gàidheal, le sgoilearan aig a bheil cliù eadar-nàiseanta.
 • Chan eil a shamhail ann ann an àite sam bith eile.
 • Gabhaidh modalan a’ chùrsa a dhèanamh fa leth no còmhla ri chèile airson leasachadh pearsanta no proifeiseanta.
 • Dh’fhaodadh gum bi iad gad threòrachadh do PgCert, PgDip no for-cheum MSc.

Feumalachdan inntrigidh

 • Ceum le urram aig 2:2 no nas fheàrr ann an cuspair iomchaidh.
 • Thathar a’ cur fàilte air tagraichean aig nach eil na teisteanasan seo ach aig a bheil eòlas proifeiseanta ann an cuspairean iomchaidh.
 • Tha comas conaltraidh anns a’ Ghàidhlig riatanach. 

 

Slighean inntrigidh

 • Inntrigeadh dìreach tro na ceumanan Gàidhlig againn fhìn.

PgCert

Am measg nam modalan a tha riatanach gus PgCert a chosnadh tha:

 • Cultar Dùthchasach agus Tìr-Mòr na Roinn-Eòrpa
 • Bailtean is Iomairean
 • Dòighean Rannsachaidh

 

PgDip

Am measg nam modalan a tha riatanach gus PgDip a chosnadh tha:

 • Thar nan Linn
 • Ceistean Mòra an Latha An-Diugh

Bidh agad ri modal eile roghainneil a thaghadh:

 • Àrainneachd is Seasmhachd air an Talamh
 • Dòighean Beatha is Nàbaidheachd
 • no Imrich is Buaidh Beatha

 

MSc

Gus MSc a chosnadh feumaidh tu tràchdas rannsachaidh a chrìochnachadh gu soirbheachail.

Ciamar a dh’ionnsaicheas mix?

 • Pàirt-ùine (le structar)
   
 • Pàirt-ùine (as aonais structair) dòigh nas sùbailte a-thaobh na h-ùine a bheir e gus crìoch a chur air a’ chùrsa
 • Nì thu rannsachadh tro fhoghlam air-loidhne le taic, a’ cleachdadh Àrainneachd-Ionnsachaidh Air-loidhne (VLE)
   
 • Measadh le pròiseactan, aistidhean, agus obair-raoin
   
 • Feumaidh tu cuideachd a bhith an làthair aig seisean-inntrigidh ‘aghaidh ri aghaidh’ aig Sabhal Mòr Ostaig OGE air an Eilean Sgitheanach, air neo aig astar air-loidhne
   
 • Faodaidh oileanaich eadar-nàiseanta bhon dùthaich agad fhèin an cùrsa seo a ghabhail

 


Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


 • Pàirt-ùine (le structar): 3 bhliadhnachan @ 12–16 uairean a thìde gach seachdain
 • Pàirt-ùine (as aonais structair): 6 bliadhnachan @ 10 uairean a thìde gach seachdain
   
 • Tha an àireamh de dh’uairean a thìde gach seachdain a’ sealltainn nan uairean a thìde gu lèir a choisrigear don chùrsa, eadar òraidean agus rannsachadh air do cheann fhèin

Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • Sabhal Mòr Ostaig

Ceann-latha tòiseachaidh

 • An t-Sultain

Cìsean

Tha na cìsean a leanas a’ buntainn ris a’ chùrsa fhor-cheum seo:

2020-21Alba (air-loidhne)An còrr den RA agus AE (air-loidhne)Eadar-nàiseanta (air-loidhne)
Gach modal (20 creideis) £560 £650 £980
Teisteanas for-cheum (3 modalan, 60 creideis £1,680 £1,950 £2,940
Dioplòma for-cheum (6 modalan, 120 creideis) £3,360 £3,900 £5,880
Ceum mhaighstir (6 modalan + tràchdas) £5,000 £5,850 £8,820

Tha ìre chìsean Dachaigh/Alba/AE stèidhichte le Riaghaltas na h-Alba agus thèid iad seo a dhearbhadh ron Mhàrt 2020.

2019-20Alba (air-loidhne)An còrr den RA agus AE (air-loidhne)Eadar-nàiseanta (air-loidhne)
Gach modal (20 creideis) £560 £650 £960
Teisteanas for-cheum (3 modalan, 60 creideis £1,680 £1,950 £2,880
Dioplòma for-cheum (6 modalan, 120 creideis) £3,360 £3,900 £5,760
Ceum mhaighstir (6 modalan + tràchdas) £5,000 £5,850 £8,640

Bu chòir cìsean a phàigheadh ro thoiseach a’ chùrsa gach bliadhna acadaimigeach mur tèid aontachadh air modh eile.

Cuirear fàilte air iarrtasan bho fhastaichean a tha airson buidheann de dh’oileanaich a chlàrachadh agus faodaidh gum bi e comasach ullachaidhean sònraichte a thaobh chìsean a chur air dòigh.

Dè am maoineachadh as urrainn dhomh iarrtas a dhèanamh air a shon?

Faodaidh sgoilearachais agus taic ionmhasail bhon thaobh a-muigh a bhith ri fhaotainn. Cuir fios a dh’ionnsaigh Sabhal Mòr Ostaig UHI airson barrachd fiosrachaidh.

Maoineachadh

Dh'fhaodar sgoilearachais agus taic maoineachaidh a bhith rim faotainn. Cuir fios chun na colaiste com-pàirteach iomchaidh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

 • Roinn an dualchais/taighean-tasgaidh/pàircean àrainneachdail
 • Buidhnean leasachaidh agus cultarach; na h-ealain agus na meadhanan

 

An urrainn dhomh adhartas a dhèanamh do ionnsachadh a bharrachd?

 • Rannsachadh PhD

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Is e an nì as motha a tha a’ còrdadh rium mun chùrsa MSc seo a bhith a’ sgrùdadh nan diofar thaobhan de dhualchas agus eachdraidh na Gàidhealtachd tro mheadhan na Gàidhlig. Is toil leam cuideachd a bhith a’ gabhail pàirt ann an gnìomhachdan taobh a-muigh a’ churraicealaim a tha fosgailte don dà chuid oileanaich agus luchd-obrach le chèile gus Gàidhlig adhartachadh mar chànan coimhearsnachd is sòisealta, leithid am buidheann drama, an cearcall còmhraidh Gàidhlig agus gnìomhachdan a-muigh (me haidhceadh, caidheagadh).

Tha Holley McCoy ag ionnsachadh pàirt-ùine air cùrsa MSc Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd ann an Sabhal Mòr Ostaig UHI.

Cuir a-steach airson Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd MSc

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2022

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.