Ùraich d’ fhiosrachadh

Brath prìobhaideachd 

Leugh am brath prìobhaideach againn.

Dìon dàta

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) clàraichte fo Achd Dìon Dàta 1998. Cha tèid feum a dhèanamh den fhiosrachadh a bheir thu dhuinn ach airson buannachdan UHI a chur air adhart, a’ gabhail a-steach a bhith a’ togail airgead, a’ conaltradh agus a’ brosnachadh cheanglaichean eadar UHI agus na h-alumni aige. Faodar feum a dhèanamh den fhiosrachadh airson farsaingeachd mhòr de ghnìomhachdan alumni. Faodaidh am fiosrachadh seo a bhith air a cho-roinn le Urras Leasachaidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (Àireamh Carthannas Albannach SCO0344509) agus na com-pàirtichean acadaimigeach aig UHI. Mura bheil thu airson gun tèid feum a dhèanamh den fhiosrachadh agadsa airson nan gnìomhan gu h-àrd cuir fios mas e do thoil e gu alumni@uhi.ac.uk no sgrìobh gu Oifis nan Alumni, Oifis Stiùiridh UHI, Slighe Nis, Inbhir Nis, IV3 5SQ.