Ballrachd den chùirt

Cathraiche

Garry Coutts

Tro dhreuchd

Prionnsapal agus Iar-Sheansalair, An t-Àrd-Ollamh Clive Mulholland
Ceann-suidhe chomann nan oileanach, Luke Humberstone
Reachdair, Anton Edwards

Luchd-obrach agus oileanaich

Rianadair luchd-obrach (taice), Gillian Berkeley
Rianadair luchd-obrach (teagaisg), An t-Oll Dàibhidh Worthington
Rianadair oileanaich, Max Haddow Mendes

Rianadair foghlam adhartaich

Cathraiche bòrd Cholaiste Shealtainn UHI, Peadar Caimbeul

Rianadair nan raointean speisealta is rannsachaidh

Cathraiche bòrd na comhairle, Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI, An Ceannard Cabhlaich Aonghas Ros

Rianadair oilthigh sponsaireachd

Oilthigh Srath Chluaidh, An t-Àrd-Ollamh Coinneach Muillear

Neo-eisimeileach

Air a chur an dreuchd le ùghdarrasan ionadail, Malcolm Burr
Air a chur an dreuchd le Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, àite bàn
Cathraiche Bòrd Sgìreil an Fhoghlaim Adhartaich, an t-Oll Mìcheal Foxley
Dàibhidh Alston
Seumas Dòmhnallach
Eileen NicAoidh
An t-Oll Fiona NicIlleathain
Uilleam Printie
Anndra Rogers