Ballrachd den chùirt

Cathraiche

Tro dhreuchd

Luchd-obrach agus oileanaich

 • Rianadair oileanaich, Callum Stephen
 • Rianadair luchd-obrach, An t-Oll Gareth Davies
 • Rianadair luchd-obrach, Rosemary McCormack

Riaghladair Foghlaim Adhartach

 • Neil Stewart, Cathraiche Bòrd Colaiste Inbhir Nis UHI

Neo-eisimeileach

 • Alistair Dodds, Air a chur an dreuchd le Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean
 • Andrea Robertson
 • Anndra Rogers
 • An t-Oll Fiona NicIlleathain
 • Linda Kirkland
 • An t-Oll Mìchael Foxley, Cathraiche Bòrd Sgìreil an Fhoghlaim Adhartaich
 • An t-Oll Poonam Malik
 • Roddy Burns, Air a chur an dreuchd le Ùghdarrasan Ionadail
 • Uilleam Printie