Caidreachais urramach

Tha an duais seo air a thoirt do dhaoine a chuir gu mòr ris an oilthigh, tro sheirbheis phearsanta no an dòigh eile, no a choisinn aithneachadh airson obair acadaimigeach no gnìomhachdan eile ceangailte ri foghlam, gnìomhachas, seirbheis phoblach, obair chultaireil no chruthachail.