Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta BA (le Urram)

Course code QW53

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Is e cothrom air leth a th’ ann an seo do sheinneadairean agus luchd-ciùil comasach cothrom fhaighinn air a’ bheairteas mhòr de dhualchas ceòl traidiseanta na Gàidhlig aig cridhe na Gàidhealtachd.

Is e cùrsa sònraichte a th’ anns a’ chùrsa BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta far am faigh thu cothrom ceòl, eachdraidh agus dualchas na Gàidhealtachd a sgrùdadh, taobh a-staigh na co-theacsan nas fharsainge de Ghàidhlig agus cuspairean co-cheangailte.

Ionnsachaidh tu bho fharsaingeachd de luchd-ciùil air thoiseach agus speisealaichean acadaimigeach agus bidh cothrom agad semeastar a chur seachad ann an Canada no Èirinn sa bhliadhna Urraim agad.

Feartan sònraichte

 • Ionnsaich agus cluich ceòl traidiseanta aig cridhe coimhearsnachd Gàidhlig air an Eilean Sgitheanach
 • Leasaich farsaingeachd de sgilean practaigeach a bhios feumail airson cluich nad aonar no ann am buidheann
 • Thoir sùil air a’ cheangal eadar ceòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig
 • Thoir piseach air na sgilean cànain agad
 • Thèid do theagasg le farsaingeachd de luchd-ciùil air thoiseach agus speisealaichean acadaimigeach
 • Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh sa chiad bhliadhna
 • Cothrom semeastar a chur seachad ann an Èirinn no Canada sa bhliadhna mu dheireadh agad

Feumalachdan inntrigidh

 • 3 teisteanasan àrd-ìre aig ìre BBC no nas àirde. Bhiodh e na b’fheàrr nam biodh Gàidhlig nam measg NO
 • 2 A level aig ìre BC no nas àirde
 • Bidh agad ri tighinn gu agallamh a dhearbhadh do chomas sa Ghàidhlig agus deuchainn chiùil a dhearbhadh do chomas ciùil
 • Cuiribh fòn no teachdaireachd gu Sabhal Mòr Ostaig airson tuilleadh fiosrachaidh mu na tha a dhìth airson an deuchainn-ciùil (audition) airson an cùrsa seo: 01471 888 304 no iarrtas@smo.uhi.ac.uk
 • Nota: chan eil a chùrsa seo a gabhail ri tagraichean airson an ath bhliadhna; mar nach eil thu airson gabhail ris a chùrsa am bliadhna, bithidh agad ri ath-thagradh an ath bhliadhna. Brùthaibh air a cheangail airson fiosrachadh eile mu dàil-inntrigidh

Dh’fhaodadh gum biodh e comasach tòiseachadh air bliadhna 2 le:

 • CertHE An Cùrsa Adhartais
 • CertHE An Cùrsa Comais
 • CertHE Gàidhlig agus Conaltradh

Dh’fhaodadh gum biodh e comasach tòiseachadh air bliadhna3 le:

 • DipHE Gaelic agus Cuspairean Co-cheangailte

Slighean inntrigidh

Year 1 - CertHE

Year 2 - DipHE

 • Taisbeanadh ciùil 2
 • Teòraidh, cruthachadh agus rianachadh 2
 • Òrain Gàidhlig 2
 • Eachdraidh Cèol na Gàidhlig 2

Year 3 - BA

 • Taisbeanadh ciùil 3
 • Òrain Gàidhlig 3
 • Eachdraidh Cèol na Gàidhlig 3
 • Sgilean proifeiseanta, taisbeanaidh agus rianachd
 • Teagasg ciùil 1

Year 4 - BA (Hons)

 • Taisbeanadh ciùil 4
 • Riochdachadh le teama
 • Teagasg ciùil 2
 • Cruinneachadh de dh’obair theòraidh agus rianachaidh
 • Clàradh agus riochdachadh
 • Tràchdas

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi?

 • Làn-ùine
 • Ionnsachaidh tu tro òraidean agus clasaichean aghaidh-ri-aghaidh, agus obair phractaigeach chiùil aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach

Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


 • Làn-ùine: 4 bliadhna @ 40 uairean gach seachdain

Tha an àireamh de dh’uairean gach seachdain a’ ciallachadh na h-àireimh iomlan de dh’uairean a bu chòir dhut cuir seachad air a’ chùrsa, a’ gabhail a-steach ùine a chuireas tu seachad ann an òraidean agus an ùine agad fhèin a chuireas tu seachad air obair agus rannsachadh fa leth.


Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • Sabhal Mòr Ostaig

Ceann-latha tòiseachaidh

 • An t-Sultain

Cìsean

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach ann an Alba, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

Tha seo a’ gabhail a-steach

 • Nàiseantaich an AE le inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte san RA,
 • Nàiseantaich EEA/Eilbheiseach le inbhe shuidhichte san RA
 • Nàiseantaich an EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte a tha ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.
  2023-24 2024-25
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £1,820 £1,820
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan as fhiach 20 creideis) gach bliadhna £915 £915
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal de 20 creideis) £305 £305

Oileanaich eile na RA

Airson oileanaich a tha mar as trice a’ fuireach anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, a’ gabhail a-steach Eileanan a’ Chaolais agus Eilean Mhanainn) agus aig a bheil seòladh rè teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  Ìre 2023-24 2024-25
Bliadhna 1 CertHE £9,250 £9,250
Bliadhna 2 DipHE £9,250 £9,250
Bliadhna 3 Ceum £9,250 £9,250
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh

Tha an ceathramh bliadhna an asgaidh do dh’oileanaich làn-ùine a phàigh airson nan trì bliadhnaichean ron sin aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a-mhàin.

Pàirt-ùine (airson gach modal luach 20 creideas) - £1,542

Tha cìsean rim pàigheadh ro làimh gach bliadhna acadaimigeach mura h-aontaichear a chaochladh.

Tha grunn froghainnean maoineachaidh rim faighinn le oileanaich na RA gus do chuideachadh le bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus do chosgais bith-beò fhad ‘s a tha thu ag ionnsachadh.

Nàiseantaich den EU/EEA agus às an Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA

Às deidh don RA falbh bhon Aonadh Eòrpach, dhearbh Riaghaltas na h-Alba gum bi nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis, aig nach eil inbhe shuidhichte no ro-shuidhichte, air am meas mar eadar-nàiseanta airson adhbharan chìsean. Airson 2022-23, gheibh oileanaich sgoilearachd fèin-ghluasadach de £3,000 sa bhliadhna agus bidh an 4mh bliadhna de dh’ionnsachadh saor an asgaidh dhaibhsan a tha a’ dèanamh làn-ùine, air ionnsachadh leantainneach, a tha air pàigheadh airson nan trì bliadhna mu dheireadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd. agus Eileanan.

Tha seo a’ toirt a-steach nàiseantaich EEA/Eilbheis le inbhe ro-shuidhichte nach eil ag obair air an ceann fhèin no nan luchd-obrach imrich san RA.

    2023-24   2024025  
  Ìre Làn-ùine Sgoilearachd Làn-ùine Sgoilearachd
Bliadhna 1 CertHE £13,980 £10,980 £14,988 £11,988
Bliadhna 2 DipHE £13,980 £10,980 £14,988 £11,988
Bliadhna 3 Ceum £13,980 £10,980 £14,988 £11,988
Bliadhna 4 Urram saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh saor an asgaidh

Feumaidh oileanaich taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach gus sgrùdadh a dhèanamh air an RA

Oileanaich eadar-nàiseanta

Airson oileanaich nach àbhaist a bhith a’ fuireach san RA, a’ gabhail a-steach nàiseanaich an EU/EEA agus Eilbheis gun inbhe stèidhichte no ro-shuidhichte san RA, le seòladh teirm ann an Alba, bidh na cìsean a leanas an sàs:

  2023-24 2024-24
Làn-ùine (modalan luach 120 creideas) gach bliadhna £13,980 £14,988
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna £6,990 £7,494
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £2,330 £2,498

Chan eil sgrùdadh pàirt-ùine fosgailte do dh’ oileanach eadar-nàiseanta a dh’ fheumas taic-airgid bhìosa Slighe Oileanach airson ionnsachadh san RA.

Tuilleadh fiosrachaidh mu chìsean eadar-nàiseanta.

Tha gealltanas àrdachadh gun chìs ri fhaighinn airson fèin-mhaoineachadh làn-ùine agus structarail pàirt-ùine an còrr den RA, EU agus oileanaich fho-cheumnach eadar-nàiseanta airson ionnsachadh leantainneach airson an aon duais, suas chun na h-ùine àbhaisteach ceadaichte airson na duaise iomchaidh.

Maoineachadh

Dh'fhaodar sgoilearachdan is tùsan maoineachaidh a bhith ri fhaotainn. Cuir fios air a' cholaiste airson barrachd fiosrachaidh.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

Aon uair ’s gun coilion thu an cùrsa BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus Ceòl gu soirbheachail, faodaidh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Ceòl mar dhreuchd
 • Roinn chultarail na Gàidhlig
 • Na meadhanan Gàidhlig
 • Foghlam

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta BA (le Urram)

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2024

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.