Gàidhlig agus Conaltradh CertHE

UCAS code QP59
Information line 01463 279190

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Cùrsa do luchd-ionnsachaidh adhartach agus fileantaich a tha airson piseach a thoirt air na sgilean aca sa chànan.

Cuiridh tu eòlas air cultar traidiseanta, eachdraidh, litreachas agus na meadhanan mar phàirt den chùrsa.

 

 

 

Feartan sònraichte

 • Cùrsa Gàidhlig eadar-obrachail agus practaigeach
 • Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh ann an àrainneachd Ghàidhlig
 • Ionnsachaidh tu aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach no Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an Eilean Leòdhais, aig cridhe coimhearsnachd far a bheil a’ Ghàidhlig fhathast làidir

Feumalachdan inntrigidh

 • 3 theisteanas Àrd-ìre aig ìre BBC no nas àirde
 • 2 A level aig ìre BC no nas àirde
 • Bhiodh e na b’fheàrr nam biodh Gàidhlig aig Àrd-ìre am measg nan teisteanasan agad
 • Bidh agad ri tighinn gu agallamh gus do chomas sa Ghàidhlig a mheasadh
 • Bidh aig cuid de na gheibh àitre air a' chùrsa seo ri dhol tro sgrùdadh PVG Disclosure, agus ri ballrachd a thoirt a-mach san Sgeama PVG, an cois aon mhodail shònraichte a tha na phàirt dheth.

 

 

Slighean inntrigidh

An Cùrsa Adhartais

Year 1 - CertHE

Modalan riatanach:

 • Gàidhlig is Conaltradh: - Sgrìobhadh
 • Gàidhlig is Conaltradh: - Còmhradh
 • Bun-fhiosrachadh mu Ghàidhealtachd na h-Alba
 • Sgeulachdan is Òrain
 • Ghàidhlig Litreachas:- Sgilean Sgrùdaidh is Cruthachaidh
 • Greis-Gnìomhachais


Modalan roghainneil:

 • Na Meadhanan 1
 • Cànan sa choimhearsnachd
 • Coimpiutaireachd
 • Annas Laimhe is Òrain Ghàidhlig 1
 • Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1

Ciamar a dh’ionnsaicheas mi?

 • Làn-uine
 • Pàirt-uine (le structar)

 

 

 

Ionnsachaidh tu ann an clasaichean aghaidh-ri-aghaidh aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach, no Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an Eilean Leòdhais; agus an dà chuid dhiubh aig cridhe coimhearsnachd na Gàidhlig.


Dè cho fad ’s a mhaireas an cùrsa agam?


 • Làn-ùine: Bliadhna @ 40 uairean gach seachdain
 • Pàirt-ùine: 2 bhliadhna @ 20 uairean gach seachdain

Tha an àireamh de dh’uairean gach seachdain a’ ciallachadh na h-àireimh iomlan de dh’uairean a bu chòir dhut cuir seachad air a’ chùrsa, a’ gabhail a-steach ùine a chuireas tu seachad ann an òraidean agus an ùine agad fhèin a chuireas tu seachad air obair agus rannsachadh fa leth.

 

 


Càite an urrainn dhomh mo chùrsa a dhèanamh?

 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI

Ceann-latha tòiseachaidh

An t-Sultain

Fees

Cìsean

Do dh’oileanaich air còmhnaidh ann an Alba no anns an Aonadh Eòrpach/EEA (taobh a-muigh an RA) agus aig a bheil seòladh tron teirm ann an Alba, a’ dèanamh cùrsa fo-cheum (CertHE), tha na cìsean a leanas a’ buntainn ris:

CertHE2018-192019-20*
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £1,285 £1,285
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna fad dà bhliadhnas £645 £645
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £215 £215

*Tha ìre cìsean Dachaidh-Alba/ RA air a shuidheachadh le Riaghaltas na h-Alba agus thèid a dhaingneachadh ri Mhàrt 2019.

Oileanach às a'chòrr den RA

Do dh’oileanaich air còmhnaidh anns a’ chòrr den RA (Sasainn, a’ Chuimrigh agus Èirinn a Tuath) agus aig a bheil seòladh ann an Alba rè na teirm, ’s iad seo na cìsean a tha rim pàigheadh:

CertHE2018-192019-20
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £6,720 £6,720
Pàirt-ùine (le structar) (3 x modalan luach 20 creideas) gach bliadhna fad dà bhliadhna £3,360 £3,360
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal) (gach modal luach 20 creideas) £1,120 £1,120

Bu chòir cìsean a phàigheadh ro thoiseach a’ chùrsa gach bliadhna acadaimigeach mur tèid aontachadh air modh eile.

Tha àireamh de roghainnean maoineachaidh rim faotainn do dh’oileanaich an RA agus an AE a chuidicheas tu a bhith a’ pàigheadh airson do chuid ionnsachaidh agus cosgaisean bith-beò fhad ’s a bhios tu ag ionnsachadh.

Oileanaich eadar-nàiseanta

Is iad seo na cìsean do dh’oileanaich nach bi gu h-àbhaisteach a’ fuireach anns an RA no anns an Aonadh Eòrpach aig a bheil seòladh ann an Alba tron teirm:

CertHE2018-192019-20
Làn-ùine (modalan de 120 creideis) gach bliadhna £6,720 £6,855
Pàirt-ùine (gun structar, gach modal)* £1,200 £1,200

Chan fhaod oileanaich eadar-nàiseanta le sponsaireachd Tier 4 ionnsachadh pàirt-ùine.

Maoineachadh

Dh'fhaodar sgoilearachdan is taic airgid a bhith ri fhaotainn. Cuir fios chun na colaiste airson tuilleadh fiosrachaidh.

Dè as urrainn dhomh dèanamh nuair a choilionas mi an cùrsa agam?

Aon uair ’s gun coilion thu an CertHE ann an Gàidhlig agus Conaltradh, faodaidh gum bi ùidh agad anns na dreuchdan a leanas:

 • Teasasg Gàidhlig
 • Na meadhanan Gàidhlig

An urrainn dhomh adhartas a dhèanamh do ionnsachadh a bharrachd?

Tha an CertHE ann an Gàidhlig agus Conaltradh a’ leigeil leat dol air adhart ris na cùrsaichean a leanas:

Is there more information available online?

QR

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Gàidhlig agus Conaltradh CertHE

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2020

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI). Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.