Thoirt don ionnsachadh agad

susbaint

 

Ionnsachadh gnìomhach

A' cur cumadh air an dòigh sa bheil mi ag ionnsachadh le bhith a' toirt fios air ais mu na stoidhlichean ionnnsachaidh a tha ag obair dhomsa.

Goireasan TF

A' comharrachadh agus a' cleachdadh nan goireasan a tha ri am faighinn gus mo chuid ionnsachaidh a leasachadh.

Taic bho cho-inbhich

Ag obair còmhla ri oileanaich eile gus mo ionnsachadh agus m'adhartas fhìn agus cuid dhaoine eile a leasachadh.

Misneachd

Misneachd a bhith agam ann an co-dhùnaidhean a nì  mi mun ionnsachadh agam tro bhith a' dèanbamh dhàimhean le luchd-obrach agus oileanaich.

Fios air ais

A bhith fosgailte airson fios air ais a' dèanamh feum dheth gus obair a leasachadh san àm ri teachd agus beachdan a thoirt seachad gus cuide-achadh le bhith a' dealbhadh mu chùrsa.

 

Luchdaich a-nuas postair

 

5 ceumannan gu bun-bheachd ionnsachaidh
agus teacsa le seann oileanach Cholaiste
Pheairt UHI, Samantha Fionnlasdan.