Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ag altram co-obrachadh agus a’ toirt taic do rannsachadh ùr-ghnàthach aig ìre dhomhanta. Bidh sinn a’ tabhann obairlannan nàdarra gun choimeas agus cothroman gus taic a thoirt do rannsachadh ann am farsaingeachd de chuspairean; fiosaigeach; eag-eòlach; cultarach; eachdraidheil agus sòisealta.