Alumni

Fuirich ceangailte

Bhon mhòmaid a cheumnaicheas tu à colaiste no ionad ionnsachaidh sam bith, tha thu nad phàirt de choimhearsnachd Alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Mar cheumnaiche bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, bidh cothrom agad air raon de shochairean is sheribheisean, a' gabhail a-steach:

Gach bliadhna, bidh sinn a’ buileachadh duais Alumnus na Bliadhna an oilthighe a tha a’ toirt aithne do dh’euchdan mòra nan oileanach a bh’ againn roimhe. Dh’fhaodadh gum bi an cothrom seo agadsa bliadhna air choreigin!

Tha tagraidhean a-nis fosgailte airson Duaisean Alumni 2022!

Tha Duaisean Alumni ag aithneachadh agus a’ comharrachadh thabhartasan agus choileanaidhean barraichte nan alumni againn.

Alumni Award winners