Bhon mhòmaid a cheumnaicheas tu à colaiste no ionad ionnsachaidh sam bith, tha thu nad phàirt de choimhearsnachd Alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Meal do naidheachd clas 2019!

Mar cheumnaiche ùr de Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, bu mhath leinn meal a naidheachd a chur ort mar thoradh air d’ ìre coileanaidh agus tha sinn a’ cur fàilte ort gu ar coimhearsnachd alumni!

Mar aon den alumni againn, bidh cothrom  agad air raon de shochairean is sheirbheisean, a’ gabhail a-steach: benefits

Gach bliadhna, bidh sinn a’ buileachadh duais Alumnus na Bliadhna an oilthighe a tha a’ toirt aithne do dh’euchdan mòra nan oileanach a bh’ againn roimhe. Dh’fhaodadh gum bi an cothrom seo agadsa bliadhna air choreigin!