Bhon mhòmaid a cheumnaicheas tu à colaiste no ionad ionnsachaidh sam bith, tha thu nad phàirt de choimhearsnachd Alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Meal do naidheachd clas 2019!

Fuirich ceangailte – ùraich d’ fhiosrachadh air-loidhne airson cothrom air iPad Air ùr-nodha a bhuannachadh*

Mar cheumnaiche ùr de Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, bu mhath leinn meal a naidheachd a chur ort mar thoradh air d’ ìre coileanaidh agus tha sinn a’ cur fàilte ort gu ar coimhearsnachd alumni!

Mar aon den alumni againn, bidh cothrom  agad air raon de shochairean is sheirbheisean, a’ gabhail a-steach: benefits

Gach bliadhna, bidh sinn a’ buileachadh duais Alumnus na Bliadhna an oilthighe a tha a’ toirt aithne do dh’euchdan mòra nan oileanach a bh’ againn roimhe. Dh’fhaodadh gum bi an cothrom seo agadsa bliadhna air choreigin!

*Ceann-latha deireannach air 30 Samhain 2019. Aon tairgse bho gach neach.  Fosgailte do cheumnaichean 2019 Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean uile, a dh’ùraicheas am fiosrachadh ron cheann-latha dheireannach. Gheibh am buannaiche fios air post-d sa chiad àite agus thèid ainmeachadh air na meadhanan sòisealta goirid às dèidh sin. Tha aon duais a-mhàin ann de iPad Air.