Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich Beatha oileanaich

Tha sinn rud beag eadar-dhealaichte

Bheir Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean cothrom dhut rudeigin eadar-dhealaichte a dhèanamh, rudeigin sònraichte.

Bidh sinn a’ tabhann farsaingeachd mhòr de chùrsaichean, agus tòrr dhiubh a’ gabhail a' chothruim air àrainneachd, cruth-tìre agus cultar sònraichte na sgìre.

...ach 's toigh leis na h-oileanaich againn sin.

Tuilleadh fiosrachaidh mu na tabhartasan sgoilearachd againn...

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ seasamh a-mach bho oilthighean eile mar thoradh air na h-àiteachan iongantach a tha co-cheangailte ris. Tha An Gearasdan na dhachaidh do choimhearsnachd ghnìomhach a’ bhlàir a-muigh agus tha an t-oilthigh a’ biadhadh dìreach a-steach don seo. Tha eòlas domhainn aig na h-òraidichean air an cuspairean agus tha iad air leth cuideachail. Tha seo còmhla ri cuideachd oileanaich coltach rium fhìn, air mo chuideachadh gu mòr ann a bhith a’ leasachadh agus a’ fàs. Louise NicFhearghais, Oileanach BA (Urram) ann an Turasachd Mara is Oirtir

Bha mi air mo tharraing leis an taghadh chuspaireil; bho thrèanadh proifeiseanta ann an altan leithid tomhais geo-fiosaigeach gu clasaichean chuspairean sònraichte eachdraidheil le nithean cho eadar-mheasgte ri cultar stuthach nan Lochlannach no cleachdaidhean tiodhlacaidh. Fiù nas motha na sin, bha an cothrom air na h-altan agus na modhan rannsachaidh sin a chur an sàs ann an làraichean sònraichte air feadh Eileanan Arcaibh. Ian Clements, Ceumnaiche MSc ann an Cleachdadh Arc-eòlasach

,

Dèan ionnsachadh speisealaichte air aon de na h-àrainnean againn.

Bidh sinn a’ tabhann dhut taghadh de bhith ag ionnsachadh aig aon de na 13 de cholaistean agus ionadan rannsachaidh againn, còrr is 70 ionad ionnsachaidh ionadail no air-loidhne à àite sam bith.

Ionnsaich air-loidhne à àite sam bith

Tha cuid de na teicneòlasan ionnsachaidh air-loidhne as fheàrr aig an oilthigh, agus mar sin faodaidh tu mòran de na cùrsaichean againn a dhèanamh bhon taigh no bho d’ obair, ge be c Learn Online

Feuch an coilion thu rudeigin mòr

Leis na dlùth-cheanglaichean a th’ againn ri gnothachasan ionadail thèid do chuideachadh a bhith a' faighinn a-steach don ghnìomhachas air a bheil thu dìoghrasach. Bidh sinn a' co-oibreachadh gu dlùth le fastaichean (Scottish and Southern Energy agus NHS na h-Alba nam measg) gus cùrsaichean a chruthachadh a dh'fhàgas gun e soirbheachadh a bhios romhad san àm ri teachd.