Le chèile, tha sinn a `togail misneachd. Tha sinn a `toirt cothrom do na h-oileanaich againn an bruadar seo a leantainn, ann an sgìre air a bheil iad measail. Tha sinn a `tarraing dhaoine eile an seo airson ionnsachadh agus obrachadh còmhla ruin. Tha sinn a `tabhann dòigh ùr a-steach gu foghlam, aig gach ìre de bheatha agus do dhaoine bho gach suidheachadh. Tha sinn a `cruthachadh àrainneachd a tha a’ coimhead air adhart, àrd-amasach ach a tha gu math miannach far am faod tàlant ar n-oileanaich, luchd-rannsachaidh is luchd-obrach a bhith soirbheachail.

Ann an 2019 thèid Iomairt Ghàidhlig nan Oileanach a chuir air bhog. Mar a tha àireamh nan oileanach againn air fàs, tha feum air taic ionmhasail agus tha sinn feumach air do thaic. Is e ar amas £100,000 a thogail gus beatha ar n-oileanaich atharrachadh tro sgoilearachdan, bursaraidhean, duaisean agus bhon Mhaoin Leasachaidh Oileanach againn.

Bidh na tabhartasan uile a gheibh sinn bho dhaoine fa leth agus bho ghnìomhachasan, ge bith dè a ’meud, a’ dèanamh eadar-dhealachadh mòr. Thoir seachad an-dràsta mas urrainn dhut, no cuir fios thugainn ma tha thu airson barrachd fhaighinn a-mach.