Stèidheachd

Caibideil ùr san dòigh sa bheil sinn a’ ceangal ris an luchd-ùidhe againn susbaint

Caibideil ùr san dòigh sa bheil sinn a’ ceangal ris an luchd-ùidhe againn

Còmhla, faodaidh sinn a bhith mar mheadhan air atharrachadh mòr ann am fàs eaconamach na sgìre againn.

people in discussion

susbaint

Aig cridhe rùn UHI, tha e deatamach gum bi buaidh chruth-atharrachail againn air na tha san amharc don sgìre againn, air an eaconamaidh, na daoine agus na coimhearsnachdan aice – le co-obrachadh, fosgarrachd, spèis agus sàr-mhathas freumhaichte anns gach nì a nì sinn.

Tha fios againn nach urrainn dhuinn seo a choileanadh leinn fhèin, bho thaobh a-staigh ar ballachan fhèin, agus mar sin bidh sinn gu gnìomhach a’ leantainn conaltradh leis na daoine agus na coimhearsnachdan sa bheil sinn ag obair, an-còmhnaidh a’ strì airson buannachd dha chèile.

Is e Foundation an t-ainm a th’ air an lìonra air an taobh a-muigh againn, a tha a’ tighinn còmhla ann am ballrachd làidir suas ri 120 neach, a’ solarachadh a’ cheangail dheatamaich eadar an t-oilthigh agus ar coimhearsnachdan. ’S e dleastanas coitcheann na bunait a bhith nar neach-glèidhidh air na h-artaigilean co-chomainn againn, cumadh a thoirt air àm ri teachd an oilthighe, a’ toirt taic do UHI, agus a’ stiùireadh atharrachadh adhartach airson na sgìre còmhla.

A bharrachd air a’ phrìomh bhuidheann Stèidheachd, tha 4 fòraman gach fear aig an Stèidheachd le mu 20-30 ball, ag obair air diofar chuspairean, a tha mar sgàthan air colbhan plana ro-innleachdail UHI airson Foghlam Treas-Ìre, Rannsachadh is Buaidh, Iomairt, agus Com-pàirteachadh. Bidh na fòraman a’ cruinneachadh fiosrachadh, tuigse agus beachdan bhon luchd-ùidhe againn air prìomh chùisean buntainneach.

Tha an Stèidheachd a’ riochdachadh ar luchd-ùidhe uile, a’ gabhail a-steach riochdairean bho bhuidhnean air an taobh a-muigh, gnìomhachasan agus daoine fa leth bho choimhearsnachdan, ar com-pàirtichean acadaimigeach, luchd-obrach, oileanaich, alumni, a tha a’ riochdachadh gach ceàrnaidh den roinn air a bheil sinn a’ frithealadh sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan.

Tha an conaltradh dà-shligheach seo a’ leigeil leinn a bhith ag obair còmhla, a’ cleachdadh cumhachd ar guth choitchinn, a’ cumadh ro-innleachd OGE, agus ga lìbhrigeadh, a’ cruthachadh buaidh ann an gnìomh - agus oilthigh a tha ar luchd-ùidhe uile a’ faireachdainn gu bheil sealbh coitcheann aca air agus a tha na bhuannachd dhaibh nam beatha làitheil.

Tha sinn a’ toirt cuireadh dhuibh a thighinn còmhla rinn air a’ mhisean seo, gar cuideachadh le cumadh a thoirt air UHI san àm ri teachd, air an tèid togail, agus freagairteach do ur guth, sibhse ar luchd-ùidhe.

Ma tha thu airson a dhol an sàs ann an Stèidheachd UHI, feuch gun toir thu sùil air an dealas a tha sinn a’ sireadh bho ar buill, mar a chithear gu h-ìosal, agus an uair sin lìon ar foirm-iarrtais air-loidhne.

Dealas bho bhuill bhunaiteach susbaint

Dealas bho bhuill bhunaiteach

Airson a bhith cho buadhach ’s a ghabhas, tha sinn ag iarraidh air na buill againn gealltanas a thoirt don bhun-stèidh, an toiseach airson trì bliadhna, leis an iarraidh gun gabh a h-uile ball pàirt gu for-ghnìomhach anns na leanas :

  • A bhith mar neach-glèidhidh air artaigilean co-chomainn UHI
  • A bhith an làthair agus a’ gabhail pàirt gu gnìomhach anns na coinneamhan bunaiteach againn (3 coinneamhan sa bhliadhna, gu pearsanta/air-loidhne, agus aon choinneamh phoblach aghaidh ri aghaidh) agus a dhol còmhla ri aon de na Fòraman Stèidheachd againn.
  • Gus fiosrachadh a chruinneachadh agus a cho-roinn le bunaitean air measgachadh de chuspairean, bho mheasgachadh de luchd-ùidhe gu bhith a’ gabhail a-steach Ro-innleachd UHI.
  • Ath-sgrùdadh a dhèanamh air ro-innleachd agus planaichean UHI agus fios air ais cuideachail a thoirt seachad.
  • A bhith mar thosgairean UHI, a’ brosnachadh an oilthigh agus a phrìomh theachdaireachdan cho farsaing ’s a ghabhas agus mothachadh a thogail taobh a-staigh raointean buaidh fa leth.
  • A dhol an sàs ann an ùr-ghnàthachadh fosgailte le UHI, a’ cuideachadh le fuasgladh fhaighinn air dùbhlain.
  • Prògram ghnìomhan Buill Stèidheachd a cho-chruthachadh agus an gluasad air adhart, le bhith a’ gabhail uallach airson gnìomhan agus a’ toirt air adhart gnìomhan eadar coinneamhan bun-stèidh.
  • Aontaich ceumannan soirbheachais airson Stèidheachd agus cuidich le bhith gan sgrùdadh.
  • Roghainn airson taic a thoirt do luchd-obrach agus oileanaich UHI.