Gàidhlig

Tha na ceumannan tro mheadhan na Gàidhlig againn a’ còmhdachadh farsaingeachd de chuspairean a’ gabhail a-steach nam meadhanan, ceòl traidiseanta agus teagasg, cànan agus cultar na Gàidhlig agus leasachadh coimhearsnachd.

Is sinne an t-aon stèidheachd an Alba a thabhann cheumannan gu tur tro mheadhan na Gàidhlig.

Ruairidh Greumach, Gàidhlig agus Leasachadh BA (le Urram)

Ruairidh GrahamBhon uair a cheumnaich Ruairidh Greumach bhon chùrsa BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus Leasachadh aig Sabhal Mòr Ostaig UHI ann an 2014, tha e air a bhith ag obair mar Oifigear Leasachaidh le Urras Coimhearsnachd Shlèite mar phàirt den phrògram ScotGrad.

"Is e Sabhal Mòr Ostaig UHI an t-aon àrainn oilthigh den t-seòrsa, a bhios a’ tabhann dhut an dà chuid na h-innealan acadaimigeach is sòisealta gus àrainneachd Ghàidhlig agad fhèin a chruthachadh. Is e seo a tha a’ fàgail gu bheil e cho eadar-dhealaichte bho àite sam bith eile. Le Comann nan Oileanach ann cuideachd, comann oileanaich beothail air an àrainn fhèin, tha a h-uile rud agad a bhith a’ toirt do làn chomas gu buil ann an àrainneachd Ghàidhlig."

B’ e aon de na rudan a b’ fheàrr le Ruairidh mun chùrsa greis-ghnìomhachais a rinn e sa chiad bhliadhna, nuair a bha cothrom aige trì seachdainean a chur seachad aig Bun-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, ag obair gu dlùth ris an luchd-teagaisg.

Megan NicGill-Fhaolain Ceumnaiche bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus na Meadhanan

Megan MacLellanCheumnaich Megan NicGill-Fhaolain bhon BA (le Urram) Gàidhlig agus na Meadhanan ann an 2013. Tha Megan a-nis na preseantair agus rannsaiche air a’ phrògram Ghàidhlig do chlann, Dè a-nis? Tha i stèidhte aig BBC Scotland ann an Glaschu. A dh’aindeoin ’s gun robh i airson gluasad gu bàile mòr airson a cuid ionnsachaidh an toiseach, cha b’ ann fada mus do thuig Megan na buannachdan a bha an lùib a bhith san Eilean Sgitheanach:

"Chanainn gur e seo an t-àite as fheàrr a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig no a’ neartachadh na sgilean a th’ agad. Tha thu gu tur air do bhogadh anns a’ chànan agus a’ chultar. Dhomhsa, is e an àrainneachd ionnsachaidh b’fheàrr a bh’ ann."

Laura NicIllFhinnein Ceumnaiche bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus na Meadhanan

Laura MacLennanChuir Laura NicIllFhinnein crìoch air ceum BA (le Urram) ann an Gàidhlig agus na Meadhanan ann an 2012. Agus i a’ bruidhinn mun àm aice aig Sabhal Mòr Ostaig UHI, thuirt i:

"Na ceithir bliadhna a chuir mi seachad san Eilean Sgitheanach, chòrd iad rium gu mòr, is bha mi gu math fortanach na h-òraidichean as fheàrr a bhith agam airson na Gàidhlig agus nam meadhanan an dà chuid."