Ro-innleachd Leasachaidh Ionnsachaidh is Teagaisg

susbaint

Tha Ro-innleachd ùr Leasachadh Ionnsachaidh is Teagaisg aig UHI, a chaidh a leasachadh còmhla, air a dhealbhadh gus tuilleadh ùr-ghnàthachaidh agus deagh chleachdadh a stiùireadh ann an ionnsachadh is teagasg thairis air com-pàirteachas an oilthighe. Cuidichidh an ro-innleachd sinn gus an fheallsanachd ‘Far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd’ a agus rùintean foghlaim treas-ìre Plana Ro-innleachdail UHI a thoirt gu buil ann an eòlas ionnsachaidh ar n-oileanaich air fad.

 

A young sapling emerging out the earth

susbaint

Chaidh an ro-innleachd ùr a leasachadh agus a cho-dhealbhadh ann an co-chomhairle dhìreach le luchd-obrach agus oileanaich air feadh UHI, tro ghnìomhan a’ gabhail a-steach buidhnean fòcais, co-labhairtean lìn, bùthan-obrach agus coinneamhan le dàmhan, lìonraidhean chuspairean agus seirbheisean proifeasanta. Bha Prionnsapalan agus àrd-luchd-stiùiridh gach Com-pàirtiche Acadaimigeach cuideachd an sàs gu dìreach ann an leasachadh na ro-innleachd.

Aig cridhe na ro-innleachd tha seata de dheich Luachan Leasachadh Ionnsachaidh is Teagaisg  ri bhith air am fighe a-steach ann an ionnsachadh agus teagasg agus eòlas fhaighinn air ar n-oileanaich air fad san ùine aca aig UHI, ge bith dè a tha iad a’ dèanamh, ge bith dè a tha iad ag ionnsachadh, agus far a bheil iad ag ionnsachadh. Tha na Cleachdaidhean Comasachaidh a’ mìneachadh nan gnìomhan air am bu chòir do cho-obraichean le dleastanasan ionnsachaidh is teagaisg a dhol an sàs gus fiosrachadh a thoirt don chleachdadh proifeiseanta aca fhèin agus gus cur ri leasachadh nas fharsainge air ionnsachadh is teagasg. Chaidh plana buileachaidh mionaideach ullachadh gus uallach a cho-roinn airson stèidheachadh luachan agus an ro-innleachd nas fharsainge taobh a-staigh cleachdadh is poileasaidh ionnsachaidh is teagaisg tarsainn UHI.